Dec 18, 2018 Last Updated 1:31 PM, Dec 18, 2018

Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма и ловног туризма у 2017.

Председник општине Србобран је расписао ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма и ловног туризма у 2017 години. Средства ће се додељивати за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса, у области туризма и ловног туризма.

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

  • располажу капацитетима за реализацију пројеката уз референце које поседују;
  • своје пројекте усмеравају ка већем броју корисника;
  • могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове;
  • имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката;

На конкурс се могу пријавити удружења грађана која морају испуњавати следеће услове:

  • да су регистрована на територији општине Србобран;
  • да обављају активности из области туризма и ловног туризма;
  • да својим деловањем подстичу развој иновативних услуга које прате реформске процесе.

Пријава на конкурс, подноси се на Пријавном обрасцу - Образац број 1, који мора садржити свеобухватне податке о подносиоцу пријаве, циљеве пројекта, временски план реализације и финансијски план пројекта

Уз пријаву на конкурс, удружење подноси следеће доказе:

  • фотокопију Статута удружења,
  • Општинска управа Србобран ће по службеној дужности прибавити податке о регистрацији и заступницима удружења од АПР-а (увидом у јавно доступан регистар АПР-а)

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Службени лист