Jan 22, 2019 Last Updated 10:48 AM, Jan 21, 2019

Заказана 43. седница Општинског већа

Радивој Парошки, председник општине Србобран и председник Општинског већа, заказао је за уторак, 06. фебруар, 43. седницу овог тела.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

С  А  З  И  В  А  М
43. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 06. 02. 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК) СА ПОЧЕТКОМ У 09:00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 42. редовне седнице Општинског већа
2. Захтев ЈКП "Градитељ" Србобран за давање сагласности на висину трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса
3. Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на ценовник грађевинских радова на рушењу објеката
4. Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на исправку ценовника комуналних услуга за 2017. годину
5. Захтев ЈКП „Градитељ“ Србобран за давање сагласности на допуну ценовника комуналних услуга
6. Програм обављања делатности зоохигијене на територији Општине Србобран за 2018. годину
7. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Србобран за 2017. годину
8. Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2018. годину
9. Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Србобран за 2017. годину
10. Извештај о реализацији Програма за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота Општине Србобран за 2017. годину
11. Извештај о остваривању Годишњег програма управљања Парком природе „Бељанска бара“ за 2017. годину
12. Годишњи програм управљања Парком природе „Бељанска бара“ за 2018. годину
13. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о избору најповољнијег понуђача (давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе)
14. Одлука о отуђењу непокретности у Србобрану, Петефи Шандора 10
15. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији Општине Србобран
16. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези захтeва „Нови хит“ ДОО Србобран
17. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди за продају пољопривредног земљишта
18. Захтев Спортског савеза Општине Србобран за давање сагласности на Одлуку о расподели финансијских средстава за 2018. годину
19. Локални акциони план за запошљавање у Општини Србобран за 2018. годину
20. Одлука о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга
21. Текућа питања

За тачност        

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Радивој Парошки
СЕКРЕТАР ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Милорад Савков
       

Службени лист