Mar 27, 2017 Last Updated 12:58 PM, Mar 27, 2017

Конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2016/2017 годину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
Koмисија за доделу студентских стипендија
Број: 06-115/16-III
Дана: 25.11.2016. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел.:021/730-020; Факс:021/731-079;
E- mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На  основу  чл. 3.  ст. 3.  Одлуке  о студентским стипендијама (“Службени  лист општине Србобран”, број 1/14 и 20/15), Комисија за доделу студентских стипендија дана 28.11.2016. године, расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ
СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу стипендија студентима.

II

Право на стипендију, студент може остварити под следећим условима:

 • да  је  држављанин  Републике  Србије  и  да  има  пребивалиште  на територији општине Србобран,
 • да  уписује први пут било коју годину студија првог степена или студије другог степена на високошколским установама  чији  је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина или јединица локалне самоуправе,
 • да није губио ниједну годину током студија,
 • да је из претходних година школовања (од I-IV разреда средње школе) постигао најмање просечну оцену 4,00 (за студенте прве године студија), односно да је из претходних година студирања постигао најмање просечну оцену 8,00 (за студенте друге и виших година студија),
 • да већ није корисник стипендије из других државних институција, по било ком основу.

III

Право учећа на конкурсу нема студент :

 • који има статус апсолвента,
 • који је у радном односу,
 • који је навршио 26 година живота.

IV

Студент уз попуњени образац пријаве на конкурс подноси следећу документацију:

 1. Попуњен пријавни образац,
 2. Уверење о држављанству,
 3. Доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља,
 4. Уверење о упису на високошколску установу или о упису на наредну годину студија,
 5. Фотокопију сведочанства о завршеним разредима (I-IV) средње школе са општим успехом (само за студенте који уписују прву годину студија),
 6. Уверење о просечној оцени оствареној током свих претходних година студирања (за кандидате који се уписују на другу, трећу, четврту или завршну годину студија),
 7. Уверење о оствареном броју ЕСПБ бодова,
 8. Оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства,
 9. Оверену изјаву да није корисник стипендије из других државних институција по било ком основу,
 10. Фотокопију индекса, као доказ да студент није губио ниједну годину током студија-само за кандидате који уписују  другу, трећу, четврту или завршну годину студија (копија стране индекса са подацима студента и оних страна индекса из којих се види овера уписа за сваку годину студија, у континуитету)
 11. Уверење о укупном приходу домаћинства за период јануар-јун текуће године (за запослене уверење издато од послодавца о просечној заради за период јануар-јун, односно о просечној заради за претходна 3 месеца у односу на месец расписивања Конкурса за доделу студентских стипендија, уколико је запослени радни однос засновао након јуна месеца, а пре расписивања Конкурса, за пензионере-оба исечка уверења издатог од стране РФПИО или извештај банке о извршеној исплати пензије у претходном месецу, уверење РГЗ Службе за катастра непокретности о висини катастарског прихода, а у случају других прихода-уверење издато од стране надлежног Републичког пореског органа).

Напомена: Подносилац захтева је у обавези да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да ОУ Србобран прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће сам приложити тражене доказе. Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: Уверење о држављанству и Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности. Као доказ о пребивалишту за себе и једног родитеља, подносилац захтева може приложити фотокопије личних карата или се определити да ОУ Србобран службеним путем затражи потврду о пребивалишту од органа надлежног за вођење евиденције пребивалишта.

V

Комисија сачињава ранг листу бодовањем, на основу следећих критеријума:

 • Успеха оствареног у претходном школовању,
 • Ефикасности студирања,
 • Социјално-економског статуса породице.

VI

Комисија сачињава предлог ранг листе и исту доставља Општинском већу на сагласност.
Предлог ранг листе се објављује на огласној табли и на званичном сајту општине Србобран.    

Сваки кандидат има право приговора на предлог ранг листе у року од 8 дана од дана њеног објављивања. Приговор мора бити образложен и уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.
Комисија доставља коначну ранг листу Општинском већу на сагласност, након чега се објављује на званичном сајту општине Србобран.

VII

Приликом конкурисања за стипендију, студент је дужан да о себи или свом статусу да тачне и истините податке. У супротном, обуставиће му се исплата стипендије и биће у обавези да исплаћене износе врати у целости.

VIII

Након спроведеног конкурса, сваки стипендиста је дужан да закључи уговор о стипендирању са општином Србобран.

IX

Конкурс се објављује на веб-сајту општине Србобран и огласној табли.

X

Пријава  за  конкурс  може  се  преузети са веб-сајта општине Србобран, као и у згради Општинске управе, Србобран, Трг Слободе 4, на писарници.
Пријаве  за  доделу  стипендије по овом  Конкурсу  достављају  се непосредно Комисији за доделу стипендије са назнаком “Пријава за конкурс за доделу стипендије”, непосредном предајом у згради Општинске управе у Србобрану, Трг Слободе 4, на писарницу, или путем поште на адресу Србобран, Трг Слободе 2.

XI

Конкурс је отворен до 16.12.2016. године.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.
Ближе информације у вези  Конкурса  могу  се  добити  у  Општинској управи Србобран, Одељењу за јавне службе, управу и заједничке послове, Трг Слободе 2, соба бр. 5, или на телефон 730-050.

Председник
Комисије за  доделу стипендије
Наташа Николић
с.р.

Службени лист