Mar 27, 2017 Last Updated 12:58 PM, Mar 27, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС за додатно финансирање и суфинансирање пројеката из области културе и уметности за први квартал 2017. године

На основу члана 11. став 1. и члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број: 72/2009), члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 21/2014),  Председник Општине Србобран, расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ

Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом додатном конкурсу износи 750.000,00 динара.

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета  Општине Србобран морају бити утврђени у оквиру циљева датих у Стратегији локалног одрживог развоја Општине Србобран за период 2014-2020 и морају да испуњавају следећа општа мерила:

 1. допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од локалног значаја,
 2. допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа,
 3. допринос развоју међународне културне сарадње,
 4. допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина,
 5. допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима,
 6. допринос развоју културних садржаја намењених деци и младима,
 7. допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и њихова доступност ширем кругу конзумената,
 8. ширење и унапређивање едукације у области културе.

На конкурс се могу пријавити појединци и удружења грађана чије је седиште, односно пребивалиште на територији општине Србобран.
Пријава на конкурс мора да садржи:

1) основне податке о подносиоцу пројекта, са одговарајућом документацијом;
1а) за правна лица:

 • назив, делатност, структуру запослених и ангажованих на пројектима, ПИБ, партнере;
 • уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа;
 • оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој  се програм реализује;
 • програме који су реализовани или су у току;
 • евалуацију најзначајнијих активности у претходној години (скраћена верзија);
 • начин финансирања и финансијски извештај за претходну годину;
 • одлуку надлежног органа правног лица о усвајању предлога пројекта;

1б) за физичка лица (појединац или група аутора која није регистрована као правно лице):

 • основне податке (име, презиме, матични број и адреса);
 • професионалну биографију за сваког појединца;

2) пројекат којим се конкурише за средства, са описом истог, циљевима који се постижу његовом реализацијом, тачним подацима о средствима пројекта и изворима финансирања, времену и носиоцима реализације пројекта;
3) друге податке који су саставни део пријаве на конкурс;
4) изјаву учесника конкурса да ће наменски утрошити средства и да ће након завршетка програма, односно пројекта доставити извештај о реализацији програма, односно пројекта као и два примерка реализованог програма, односно пројекта (нпр. књига, компакт диск, каталог и сл.).

Пријава на конкурс се подноси на посебном обрасцу, који је саставни део овог јавног конкурса, уз потребне прилоге.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве подносиоца који није извршио своје досадашње обавезе према Општини Србобран у вези пројекта из области културе или уметности који су били  финансирани/суфинансирани из буџета Општине Србобран, се неће разматрати.

Конкурсом се неће финансирати  пројекти са комерцијалним ефектима, пројекти који су претходно финансирани из буџета општине, а нису реализовани, инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњa пословног простора, пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на конференцијама и сл. активности, награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.

Средства по одобреном пројекту ће се уплаћивати у складу са приливом средстава у буџету Општине Србобран, односно по приоритету програма или пројектата.

Рок за подношење пријаве је 15.02.2017. године.

Корисници средстава су дужни да у року од 30 дана по завршетку, односно реализацији пројекта, Председнику Општине Србобран доставе извештај са финансијским показатељима утрошка средстава.
Овај јавни конкурс се објављује у средствима јавног информисања и  на званичном сајту Општине Србобран.

У случају да не доставе, односно неблаговремено доставе извештај или одступају од одобреног пројекта без претходне сагласности Комисије, подносиоци пројекта са којима је закључен уговор дужни су да Општини врате укупан износ средстава одобрених за финансирање/суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине, у складу са уговором.

Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију,  подносе се на адресу:
Општина Србобран, Трг Слободе бр. 2 или се подносе лично на писарници Општине Србобран.

Пријавни формулар и остали обрасци, могу се преузети са званичног сајта општине Србобран.
Контакт особа за додатне информације је Марија Николић. Контакт тел 021/730-050

Председник Општине Србобран
број:64-4/2017-II
дана:31.01.2017.године

Службени лист