Mar 27, 2017 Last Updated 12:58 PM, Mar 27, 2017

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
Број: 64-2/2017-II
Датум: 27.01.2017. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; Факс: 021/731-079
E-mail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 17. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 4. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр. 16/2016) и Одлуке о буџету општине Србобран за 2017. годину („Службени лист општине Србобран“ бр. 20/2016), председник општине Србобран  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање пројеката из буџета општине Србобран, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години са приоритетом информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина у 2017. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА

Предмет конкурса је: суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2017. години, са приоритетом информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина у 2017. години, расподелом средстава опредељених Одлуком о буџету општине Србобран за 2017. годину, којом су планирана средства у оквиру програмске активности: остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у износу од укупно 4.000.000,00 динара.

По предложеном пројекту може се одобрити најмање 100.000,00 динара (словима: једну стотину хиљада динара), а највише 2.000.000,00 динара (словима: два милиона динара)
Јавни интерес који ће се по овом Јавном позиву суфинансирати представљају пројекти производње медијских садржаја којима се остварује:

 • истинито, непристрасно, правовремено и потуно информисање грађана општине Србобран,
 • очување културног идентитета на територији Општине,
 • заштита и развој људских права и демократије, унапређивање правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

Предност по овом Јавном позиву ће имати пројекти којима се информишу особе са инвалидитетом, односно објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава несметано остваривање права на јавно информисање особа са инвалидитетом и пројекти којима се информишу припадници националних мањина.

Право учешћа на конкурсу има:

 1. издавач медија чији  медиј  је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре 
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија  који је уписан у регистар медија
 3. правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним и научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања

Не може се суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода, као ни лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року  и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.  

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа на конкурсу са једним пројектом за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;
 2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

  Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:
  -    мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја особа са инвалидитетом или развоју инклузивног друштва
  -    актуелност теме и доступност већем броју корисника
  -    мера у којој предложени пројекат доприноси очувању културног идентитета грађана општине Србобран
  -    мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности младих, економски и социјално угрожених друштвених група, жена и старих
  -    оригиналност теме.

III РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у листу „Дневник“ и то од 31.01.2017. године до 15.02.2017.  године.
    Решење о додели средстава донеће се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Јавног позива и објавиће се на званичној интернет презентацији општине Србобран.
Учесницима на овом конкурсу, доставиће се скенирано Решење о расподели средстава у електронској форми.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да попуни обрасце:

 • Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања – Образац 1.
 • буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр.1)

и приложи следеће документе:

 • доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);
 • Извод из Регистра медија (одштампани основни подаци);
 • Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у
 • доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
 • Изјаву о располагању одговрајућим техничким и кадровским капацитетима
 • Наративни извештај о  реализованим уговорима са Општином Србобран у претходним годинама и бројем и врстом реализованих медијских садржаја
 • за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија визуелним приказом.

Приjаве (Образац 1 и Образац 2) се преузимају са сајта општине Србобран www.srbobran.rs, односно, могу се преузети у просторијама Општинске управе, Трг слободе бр. 2, Србобобран, канцеларија број 5, а подносе са осталом обавезном документацијом на шалтеру Писарнице Општинске управе Србобран  или редовном поштом у 2 примерка, на адресу:

Општина Србобран - Председник
Трг слободе бр 2, 21480  Србобран, са назнаком: “За Конкурс за суфинансирање из буџета општине Србобран, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години“.

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у листу „Дневник“ и на званичној интернет презентацији општине Србобран.

Неблаговремене и неуредне конкурсне пријаве се неће разматрати.

V ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да предложе чланове конкурсне комисије. Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Новинарска и медијска удружења, уз предлог подносе и доказ о регистрацији. Предлоге слати до закључења Конкурса.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Нешко Честић

Службени лист