Oct 19, 2018 Last Updated 3:15 PM, Oct 19, 2018

Позив за 8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 06-48/2017-I
Дана: 21.04.2017. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Телефон: 021/730-402

На основу члана 42. став 1. Статута Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 5/2008, 7/2012, 1/2014 и 15/2016), члана 64. став 1. и члана 66. став 2. Пословника Скупштине Општине Србобран («Службени лист Општине Србобран», број: 11/2015 – пречишћен текст, 21/2015 и 2/2017)

С А З И В А М
8. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
за 27.04.2017. године (ЧЕТВРТАК) са почетком у 09,00 часова
у „Великој сали“ Скупштине Општине Србобран

За седницу предлажем следећи:

Д н е в н и  р е д:

 1. Записник са 7. седнице Скупштине Општине Србобран
 2. Одлука о другом ребалансу буџета Општине Србобран за 2017. годину
 3. Одлука о четвртим изменама и допунама Статута Општине Србобран
 4. Предлог за приступање петим изменама Статута Општине Србобран
 5. Одлука о суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
 6. Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут IIа реда бр. 100
 7. Одлука о давању у закуп пословног простора којим располаже Општина Србобран
 8. Одлука о кућном реду
 9. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градитељ“ Србобран за период 2017 – 2022. године
 10. Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Градитељ“ Србобран за период 2017 – 2027. године
 11. Стратегија развоја примарне здравствене заштите Општине Србобран 2016 -2020
 12. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације Општине Србобран за 2016. годину
 13. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
 14. Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градитељ“ Србобран
 15. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран
 16. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „др Ђорђе Бастић“ Србобран
 17. Одборничка питања


  За тачност:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милорад Савков