Српски  Magyar 

Планови, програми и пројекти

archive Рани јавни увид - измена и допуна Просторног плана општине Србобран
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Просторног плана општине Србобран
pdf План и програм уклањања објеката 4 квартал 2017. године
pdf Локални антикорупцијски план Општине Србобран
pdf ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН - Акциони план за сузбијање корупције
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину у Општини Србобран
pdf План и програм рушења објеката за III квартал 2017. године
archive Просторни план подручја посебне намене парка природе "Јегричка" - материјал за рани јавни увид
pdf Решење о давању сагласности на Стратегију примарне здравствене заштите Општине Србобран 2016 - 2020
pdf Стратегија развоја примарне здравствене заштите Општине Србобран 2016 - 2020
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србпбран за 2017. годину
pdf Уговор о донацији Републике Словеније Србобрану
документ Стратегија развоја примарне здравствене заштите општине Србобран 2016 - 2020.
archive План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110kV број 142_1 Србобран - Бечеј
archive Урбанистички пројекат за изградњу салаша “Сегединац” са пратећим садржајима на К.П. бр. 8015 и 8018 К.О. Србобран, ванграђевинско подручје, потес - Кипово
pdf Динамички план пописа територије општине Србобран јун - новембар 2016. године
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2016.
pdf Урбанистички пројекат за изградњу затвореног базена у Србобрану
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2015.
pdf Закључак општинског већа
pdf Извештај о испитивању
pdf Стратегија локалног одрживог развоја општине Србобран 2014-2020
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2014.
pdf Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa
pdf Програм коришћења средстава буџеског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2013.
pdf Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана општине Србобран на животну средину
archive План генералне регулације насеља Србобран
pdf Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у Општини Србобран 2013-2016
pdf Регионални план управљања отпадом
archive Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта општине Србобран за 2012. годину
archive Нацрт Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Пречистач отпадних вода за насеље Србобран - јавни увид
pdf Парк природе 'БЕЉАНСКА БАРА' - Предлог за стављање под заштиту као заштићеног подручја III категорије
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2011.
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта општине Србобран за 2011. годину
pdf Локални акциони план за запошљавање у општини Србобран за 2011. годину
pdf Локални акциони план за образовање Рома у општини Србобран, 2010-2013
pdf Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољоприведног земљишта општине Србобран за 2010. годину
pdf Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2010.
pdf Стратегија развоја општине Србобран 2010-2014