Општина Србобран расписала је ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРБОБРАН.

У оквиру реализације Одлуке Општинског већа Србобран о бесповратном суфинансирању активности на енергетској санацији породично стамбених зграда и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, процену учешћа и условима под којим општина Србобран учествује у финансирању активности одржавања у процесу енергетске санације за 2021. годину, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Србобран. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Србобран.

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији мера енергетске ефикасности у складу са чланом 6. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породично стамбених зграда и унапређењу својстава зграда на територији општине Србобран.

Мера 1. - Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама, на, породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима. Планирана укупна средстава за суфинансирање мере: 2.000.000,00 динара.

Мера 2. - Набавка и инсталацијa котлова, на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора за породичне куће. Котлови и етажне пећи на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) треба да имају најмањи степен ефикасности од 85%. Котлови и етажне пећи на природни гас треба да имају најмањи степен ефикасности од 90%. Планирана укупна средстава за суфинансирање: 500.000,00 динара.

Укупно расположива средства подстицаја општине Србобран и МРЕ за реализацију АКТА износе 2.500.00,00динара. Максимални износ бесповратних средстава који додељује општина и МРЕ за финансирање појединачних пројеката грађана износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом.

Право учешћа на овом позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породично стамбених зграда и унапређењу својстава зграда на територији општине Србобран. На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавка, радове и уградњу материјала, опреме и уређаја.

Јавни позив можете видети ОВДЕ.