Aug 15, 2022 Last Updated 3:02 PM, Aug 14, 2022

folder ОГЛАСИ

pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Срборбану у улици Милоша Обилића бр. 21
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у КО Србобран, КО Турија и КО Надаљ
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Србобрану к.п. број 4116/13
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у Надаљу, к.п. број 2027/15
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Просторног плана општине Србобран
pdf Оглас отуђење грађевинског земљишта у Турији путем прикупљања писмених понуда - к.п. 1911/10
pdf Оглас отуђење непокрентости у Надаљу путем прикупљања писмених понуда - Лазара Ракића 21
pdf Оглас отуђење непокрентости у Србобрану путем прикупљања писмених понуда - Карађорђева
pdf Оглас за непокретности у Надаљу путем прикупљања писмених понуда
pdf Обавештење о донетом решењу, процена утицаја на животну средину - Нафтна инфустрија Србије (пуномоћник ГасТех доо) доо
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Срборбану у улици Ј.Ј. Змаја бр. 1
pdf Оглас ради давања на привремено коришћење јавних зелених површина-земљиште сенокоса у општини Србобран за 2017. годину путем лицитације
pdf ПДР рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада и прихватилишта за псе - захтев за достављање мишљења
pdf Оглас ради давања на привремено коришћење јавних зелених површина-земљиште сенокоса у Општини Србобран за 2017. годину путем лицитације
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја - "ДММ Тим" доо
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Турији путем прикупљања понуда
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда
pdf Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини путем прикупљања понуда
pdf Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања - "Rubber Company" doo
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану у улици 9 Југовића број 1а
pdf Јавни увид у нацрт план детаљне регулације система за одводњавање Србобран
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану у улици 9 Југовића број 1а