May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

Kaнцeлaриja зa Нaциoнaлни инвестициони план Републике Србије расписала је ЈАВНИ ПОЗИВ зa пријављивање пројеката за буџетску 2008. годину. Конкурс јe био отворен oд 25. августа до 1. октобра.
Пројекте који ће бити финансиран средствима Националног инвестиционог плана Републике Србије могли су пријављивати министарство и други државни органи и организације, јавне установе, Аутономна покрајина, општине, градови, град Београд и удружења грађана.

Општина Србобран је за 2008. годину Канцеларији за национални инвестициони план пријавила 14 Пројеката:

1. Изградња индустријске зоне у Србобрану
2. Изградња фекалне канализације у Турији и Надаљу
3. Изградња бициклистичких стаза у Србобрану и Надаљу
4. Изградња базена у Србобрану
5. Изградња пијачног простора у Србобрану
6. Израда генералног и урбанистичких планова општине Србобран
7. Појачано одржавање коловоза у општини Србобран
8. Адаптација спортске хале у Србобрану
9. Адаптација зграде позоришта у Србобрану
10. Адаптација зграде општинског информатичко услужног центра
11. Реконструкција топловодне мреже у Србобрану
12. Реконструкција атмосферске канализационе мреже у Турији
13. Реконструкција водоводне мреже у Србобрану
14. Изградња туристичко рекреативног центра ЕТНО СЕЛО у Турији


Приоритет ће имати следећи пројекти: инфраструктура која ће допринети одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, смањењу зависности од климатских промена и заштити и очувању животне средине; повећање запослености; образовање усмерено на стицање знања и способности потребних за раст и повећање конкурентности националне економије и за технолошки развој; и пројекти који поспешују рурални развој. Такође, приоритет ће имати пројекти који ће се радити у наредне три године, као и пројекти који удружују више општина.


Б.Н.