Српски  Magyar 

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће Општине Србобран има 7 чланова.
Председник општине Србобран Радивој Дебељачки сазива и председава Општинским већем. Чланови Општинског већа су::

 

 

Ресор
1.

Радивој Дебељачки

Председник Општинског већа
2.

Милица Зарић

Члан Општинског већа по функцији
3.

Јовица Андрић

задужен за област за области спорта, омладине и туризма
4.

Беата Сабадош Фодор

задужена за област информисања
5.

Кристијан Кочиш

просвета и култура

6.

др Илија Газепов

задужен за области екологије, социјалне заштите, унапређења положаја пензионера и верске заједнице 

7.

Горанка Ашћерић

задужена за област здравства

8.

Јулкица Поповић

задужена за локални развој, сарадњу са удружењима и родну равноправност

 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као и чланови Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине јесте члан Општинског већа по функцији. Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине. Кад одлучује о избору председника Општине, Скупштина општине истовремено одлучује и о избору заменика председника Општине и чланова Општинског већа. Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине. Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.


Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управe који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
 7. поставља и разрешава начелника општинске управе;
 8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 9. информише јавност о свом раду;
 10. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 11. врши друге послове које утврди Скупштина oпштине.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице. Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа. Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова. Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова, ако законом или овим статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и овим статутом.
Општинско веће образује Привредни савет. Привредни савет је надлежан да даје иницијативе везане за економски развој, разматра стратегије и планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног економског развоја. Привредни савет о својим иницијативама и закључцима упознаје Скупштину општине, председника Општине и Општинско веће. Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником Општинског већа. Председника и 4 члана Привредног савета именује Општинско веће на време трајања мандата Општинског већа. За чланове Привредног савета могу се именовати одборници Скупштине општине и истакнути привредници и предузетници.


Привредни савет:

 1. иницира утврђивање приоритета у области развоја Општине;
 2. учествује у изради стратешких и појединачних планова развоја у областима од значаја за развој Општине;
 3. подстиче развој и прати партнерства између Општине и надлежних органа и организација, месних заједница и удружења грађана, у циљу стварања и спровођења развојних пројеката;
 4. иницира и учествује у утврђивању локалне политике и мера у социјалној заштити, образовању, здравственој заштити, запошљавању, одрживом развоју, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
 5. предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у другим областима од значаја за развој Општине;
 6. иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности Општине;
 7. прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова развоја Општине;
 8. даје мишљење о предлозима развојних пројеката у општини који се делимично или потпуно финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење о томе, надлежном органу Општине;
 9. на основу одлуке надлежног органа Општине учествује у партнерским програмима и пројектима које спроводи Општина са републичким и покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и домаћим и међународним организацијама и партнерима.

 

Чланови Жалбене комисије у Општини Србобран

1. Марија Николић дипл. правник председник
2. Јанковић Исидора дипл. правник члан
3. Сиришки Јован дипл. правник члан