Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

документ Оглас: рани јавни увид у План детаљне регулације моста на ДП IIA реда број 100, са приступним саобраћајницама (делови блокова 6, 27 и 28) у Србобрану
документ ТЕХНИЧКА ГРЕШКА У ОГЛАСУ ЈАВНОГ УВИДА ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН - НАЦРТ ПЛАНА
pdf Оглас: Јавни увид у Измену и допуну Просторног плана општине Србобран - Нацрт плана
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - катастарске парцеле број 11364/3 у К.О. Србобран
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - катастарских парцела број 4984/6 и 4984/9 у К.О. Србобран
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану (отуђењу непокретности-катастарских парцела број 11344/1 и 11353 к.о. Србобран)
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану
документ Оглас - Јавни увид у Измену и допуну плана генералне регулације насеља Србобран - нацрт плана
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану (отуђењу непокретности - катастарске парцеле број 5862 К.О. Србобран)
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану
archive Јавни оглас: Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу пословног објекта на кп. бр. 3677/1 К. О. Србобран, грађевинско подручје, ул. Дожа Ђерђа 25
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења градског грађевинског земљишта у Србобрану катастарских парцела број 5305/4, 5897/4 и 5897/5 к.о. Србобран
archive Оглас-Рани јавни увид у материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране "Ветрогон"
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу (отуђењу непокретности-катастарске парцеле број 2027/54 к.о. Надаљ I)
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу (отуђењу непокретности-катастарске парцеле број 48 к.о. Надаљ I)
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда: пословни простор, Србобран, у улици Јована Јовановића Змаја 1
archive Материјал за рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу мале соларне електране у Турији
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - парцела број 5858/4
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења непокретности из јавне својине - двособног стана у Србобрану, у улици Карађорђева број 8
документ Oглас о јавној презентацији
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора у Надаљу путем прикупљања писмених понуда
документ Јавна презентација Урбанистичког пројекта са урбанистичко-aрхитектонском разрадом локације постројења за производњу компоста на катастарској парцели број 1777/1 у КО Надаљ I
документ Оглас: Рани јавни увид у План детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин
документ Оглас: Рани јавни увид у План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија