Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

документ Оглас Јавне седнице комисије за планове
archive Оглас и Нацрт плана Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Оглас за Јавну презентацију урбанистичког пројекта
pdf Јавни оглас ради израде Одлуке о утврђивању за споменик културе Куће породице Гавански - Народна библиотека у србобрану
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - парцелa број 5778 К.О. Србобран
документ Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године
документ Отуђење непокретности - парцеле број 1605 К.О. Турија
документ Отуђење непокретности - парцеле број 5854/3 К.О. Србобран
документ Отуђење непокретности - парцеле број 1146/3 К.О. Србобран
документ Оглас: Јавни увид у измену и допуну Плана генералне регулације насеља Србобран - Нацрт плана
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран, у Србобрану, улица Јована Јовановића Змаја број 1
документ Оглас јавног увида за Нацрт плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ ОГЛАС: Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ Издавање у закуп пословног простора у Србобрану, Трг Владике Николаја Велимировића бб
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу - катастарска парцела број: 2027/9
документ Jавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - катастарска парцела број 4116/13
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења градског грађевинског земљишта у Србобрану и објекта-хотела “Елан” б категорије са пратећим објектима
pdf Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине СРБОБРАН
документ Јавни оглас за отуђење покретних ствари-возила у јавној својини општине Србобран путем прикупљања понуда
документ ОГЛАС: Материјал за рани јавни увид -План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ Оглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама за насељена места Општине Србобран број 1249/2021-1 од 05.07.2021. године
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу
документ Јавни оглас за отуђење покретних ствари-возила у јавној својини општине Србобран путем прикупљања понуда
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда
документ ОГЛАС: Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“