Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу - катастарска парцела број: 2027/9
документ Jавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - катастарска парцела број 4116/13
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења градског грађевинског земљишта у Србобрану и објекта-хотела “Елан” б категорије са пратећим објектима
pdf Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине СРБОБРАН
документ Јавни оглас за отуђење покретних ствари-возила у јавној својини општине Србобран путем прикупљања понуда
документ ОГЛАС: Материјал за рани јавни увид -План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ Оглас о јавној лицитацији за давање у резервацију продајних места на пијацама за насељена места Општине Србобран број 1249/2021-1 од 05.07.2021. године
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу
документ Јавни оглас за отуђење покретних ствари-возила у јавној својини општине Србобран путем прикупљања понуда
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда
документ ОГЛАС: Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
archive Оглас: поновни јавни увид у Нацрт Просторног плана посебне намене парка природе Јегричка
archive Оглас: Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године
pdf Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за 2020/2021. годину
документ Оглас за отуђење грађевинског земљишта, катастарска парцела број 5854/1 КО Србобран
документ Оглас: Јавна презентација Урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације катастарске парцеле бр. 6332/3 к.о. Србобран
документ Оглас: Рани јавни увид у План детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр.1267 у ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV “Србобран 2”
документ Оглас: Рани јавни увид у материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда
pdf Отуђење грађевинског земљишта КО Турија
документ Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у к.о. Надаљ i и к.о. Србобран
документ Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у к.о. Надаљ I и к.о. Србобран
pdf Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану, катастарска парцела 2305/14 КО Србобран
pdf Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану, катастарска парцела 1916 КО Србобран
pdf Оглас: Поновљени јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
archive Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Србобран