Српски  Magyar 

archive Оглас и Нацрт плана Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Општинска управа Србобран
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел. 021/ 730-020, Фаx: 021/ 731-079 

У складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), Решења о образовању Комисије за планове општине Србобран, број 02-86/2020-I од 04.11.2020.године и Пословника о раду комисије за планове Скупштине општине Србобран од дана 18.12.2020. године:

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

 У ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА СРБОБРАН - НАЦРТ ПЛАНА

Јавни увид у Нацрт плана Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран одржаће се по скраћеном поступку, у трајању од 15 дана, од 10. октобра 2022. године до 24. октобра 2022. године.

Нацрт Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран, биће изложен у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, док ће графички део нацрта плана бити изложен и на огласној табли, у ходнику зграде Општинске управе, Трг слободе бр. 4, Србобран.

Нацрт Измена и допуна плана генералне регулације насеља Србобран биће доступни на увид заинтересованој јавности:

Заинтересована правна и физичка лица своје предлоге, примедбе и сугестије на Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран - нацрт плана, израђен од стране ЈП “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, октобра 2022. године, бр. Е- 2839, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4, Србобран, у току трајања Јавног увида најкасније до 24.10.2022. године у 14 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересована правна и физичка лица, могу добити у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Србобран, Трг слободе бр. 4, соба бр. 1.

Дана 14. октобра 2022. године (петак) у Великој сали Општине Србобран са почетком од 12:00 часова одржаће се јавна седница Нацрта плана Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран.

Оглас се објављује на званичном сајту општине Србобран www.srbobran.rs, у дневном листу “Српски телеграф” и на огласној табли, у згради Општинске управе Србобран 10.10.2022. године.

 

  Општинска управа Србобран
Начелник општинске управе Србобран
Данијела Вујачић, дипл.правник

Службени лист