Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Надаљу (отуђењу непокретности-катастарске парцеле број 48 к.о. Надаљ I)
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда: пословни простор, Србобран, у улици Јована Јовановића Змаја 1
archive Материјал за рани јавни увид у План детаљне регулације за изградњу мале соларне електране у Турији
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - парцела број 5858/4
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења непокретности из јавне својине - двособног стана у Србобрану, у улици Карађорђева број 8
документ Oглас о јавној презентацији
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора у Надаљу путем прикупљања писмених понуда
документ Јавна презентација Урбанистичког пројекта са урбанистичко-aрхитектонском разрадом локације постројења за производњу компоста на катастарској парцели број 1777/1 у КО Надаљ I
документ Оглас: Рани јавни увид у План детаљне регулације општинског пута Надаљ - Темерин
документ Оглас: Рани јавни увид у План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у КО Турија
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану
документ Оглас Јавне седнице комисије за планове
archive Оглас и Нацрт плана Измене и допуне плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Оглас за Јавну презентацију урбанистичког пројекта
pdf Јавни оглас ради израде Одлуке о утврђивању за споменик културе Куће породице Гавански - Народна библиотека у србобрану
документ Јавни оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта у Србобрану - парцелa број 5778 К.О. Србобран
документ Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године
документ Отуђење непокретности - парцеле број 1605 К.О. Турија
документ Отуђење непокретности - парцеле број 5854/3 К.О. Србобран
документ Отуђење непокретности - парцеле број 1146/3 К.О. Србобран
документ Оглас: Јавни увид у измену и допуну Плана генералне регулације насеља Србобран - Нацрт плана
документ Оглас за издавање у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран, у Србобрану, улица Јована Јовановића Змаја број 1
документ Оглас јавног увида за Нацрт плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ ОГЛАС: Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I
документ Издавање у закуп пословног простора у Србобрану, Трг Владике Николаја Велимировића бб