Српски  Magyar 

archive Јавна презентација Урбанистичког пројекта урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу рециклажног дворишта

са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилишта за животиње на делу катастарске парцеле број 7763/2 у КО Србобран