Apr 25, 2019 Last Updated 4:00 PM, Apr 24, 2019

Одржана XXI седница СO Србобран

Данас је одржана XXI седница Скупштине општине Србобран, а одборници су разматрали дневни ред са девет тачака.

Седницу је отворила расправа о Одлуци о јавном задуживању општине Србобран. Наиме, скупштинска већина дала је зелено светло да се општина Србобран задужи "код пословне банке у износу од 3.034.500,00 динара, са роком отплате кредита до три године, за финансирање набавке новог путничког возила". Како је речено, у претходних више од три деценије купљена су само два возила којим се служи председник општине и друга изабрана или именована лица, а ауто који је и сада у употреби и који треба да се мења, купљен је 2002. године. 

У наставку заседања, Скупштина општине Србобран изгласала је Програм комасације пољопривредног земљишта у катастарској општини Надаљ 2, Одлуку о спровођењу комасације у К.О. Надаљ 2, Одлуку о измени Одлуке о оснивању Установе за физичку културу, рекреацију и туризам Општине Србобран, као и Одлуку о измени и допуни Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине Србобран.

Подршку већине добила је и Одлука о изменама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу "Одмаралиште Србобран". Према одредбама одлуке  мења се члан 14. став 1. Одлуке и сада гласи: "Општина Србобран као оснивач Друштва, преноси Друштву на коришћење и управљање, без права отуђења, оптерећења и било којег облика располагања, зграду одмаралишта у Сутомору која је саграђена на парцели бр. 2095 К.О.Сутоморе, површине 880 м2, и помоћне објекте саграђене на парцели број 2094 К.О. Сутоморе, површине 440 м2, све уписано у Лист непокретности број 109 К.О. Сутоморе, у Црној Гори, све уписано као јавна својина општине Србобран у 1/1 дела, ради обављања делатности Друштва сходно члану 9. ове Одлуке. Мења се члан 15. Одлуке и сада гласи: Друштво је у обавези да одмах након регистрације Друштва у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, а најдуже у року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке, изврши регистрацију пословне јединице 'Плава обала' у Црној Гори у општини Бар, са седиштем пословне јединице у Сутомору, обала Новаковића бб, за обављање делатности из члана 9. ове Одлуке".

До краја XXI заседања локални парламент је усвојио Одлуку о давању овлашћења председнику општине Србобран, а седница је окончана одборничким питањима.