Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

Одржана XXII седница СO Србобран

Данас је одржана 22. Скупштина општине Србобран. Седницом је председавала Милена Аларгић, председница локалног парламента, а одборници су разматрали дневни ред са осам тачака.

Уз редовно усвајање Записника са претходне седнице СО Србобран, заседање је отворено усвајањем Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран. "На основу Одлука о изради ПДР система за одводњавање Србобран, као и на основу програмског задатка добијеног од стране управљача - ЈВП "Воде Војводине", ЈП Завод за урбанизам Војводине приступио је изради Плана детаљне регулације система за одводњавање Србобран. Предметна локација се налази североисточно од насеља Србобран. Последњих година на овом подручју се јавио проблем одводњавања сувишних вода, што за последицу има задржавање вишкова воде на знатном делу угроженог подручја. Регулисање водног режима земљишта, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу.  Одводњавање потенцијално плодних, слабо дренираних земљишта услов је за побољшање структуре искоришћавања површина у сврхе проширења и повећања пољопривредне производње. Овим решењем предвиђено је да се ради одводњавања сувишних вода са овог подручја изгради систем за одводњавање мрежом отворених канала у комбинацији са цевном дренажом, при чему би каналска мрежа била колектор цевној дренажи", стоји у образложењу овог плана.

Скупштина општине дала је сагласност и за усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета општине Србобран за 2017. годину, а затим и Одлуку о месним заједницама на територији општине Србобран. "Овом Одлуком уређују се месне заједнице као облици месне самоуправе, утврђују њихова подручја и послови које врше, начин одлучивања, органи и поступак избора и организација и рад органа, као и друга питања која су од значаја за њихов рад", стоји у члану 1. ове Одлуке. Након ове одлуке Скупштина општине је донела Решење о именовању Комисије за избор чланова савета месних заједница. Комисију чине: Шарчев Драган - председник, Николић Наташа - заменик председника, Ходоницки Гордана - члан 1, Дебељачки Ђорђе - заменик члана 1, Бајић Биљана - члан 2, Векоњ Беата - заменик члана 2, Филиповић Никола - члан 3, Јандрић Дејан - заменик члана 3, Младеновић Стефан - члан 4, Бранков Нестор - заменик члана 4. Комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница има секретара и заменика секретара а то су Васић Весна и Николић Марија.

Проширењем дневно реда локални парламент изјаснио се и о Статуту Друштва са ограниченом одговорношћу "Одмаралиште Србобран", које управља туристичким објектом у Сутомору. Подршку већине добио је документ којим се, према члану 1, уређује: "лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва; пословно име и седиште друштва; претежна делатност друштва; укупан износ основног капитала друштва; износ новчаног улога, односно новчана вредност и опис неновчаног улога сваког члана друштва; време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога; удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима; врста и надлежности органа друштва; заступање друштва; трајање и престанак друштва; трошкови оснивања привредног друштва и остала питања". Члан 14. Статута уређује да општина Србобран "као оснивач Друштва, преноси Друштву на коришћење и управљање, без права отуђења, оптерећења и било којег облика располагања, зграду одмаралишта у Сутомору, која је саграђена на парцели бр. 2095 К.О.Сутоморе, површине 880 м2, и помоћне објекте саграђене на парцели број 2094 К.О.Сутоморе, површине 440м2, све уписано у Лист непокретности број 109 К.О. Сутоморе, у Црној Гори, све уписано као јавна својина Општине Србобран у 1/1 дела, ради обављања делатности Друштва".

 

Седница је закључена одборничким питањима.

Службени лист