Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

У уторак 53. седница Општинског већа

Радовој Парошки, председник општине Србобран и председник Општинског већа, заказао је уторак, 14. август, 53. седницу овог тела. Предложени дневни ред садржи 19 тачака.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

С  А  З  И  В  А  М
53. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
ЗА 14. 08. 2018. ГОДИНЕ (УТОРАК), СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА
У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Записник са 52. редовне седнице Општинског већа

2. Извештај о раду и пословању Дома здравља "Др Ђорђе Бастић" за 2017. годину

3. Извештај о извршењу Плана рада и Финансијског плана ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за период од 01. 01. 2017. до 31. 12. 2017. године

4. План рада и финансијски план ДЗ "Др Ђорђе Бастић" за 2018. годину

5. Одлукa o изменама Одлуке о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину

6. Одлука о јавним паркиралиштима

7. Одлука о обављању делатности зоохигијене

8. Одлука о пијацама

9. Одлука о димничарским услугама на територији општине Србобран

10. Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге

11. Одлука о прибављању непокретности у јавну својину изградњом - доградња гараже ДЗ "Др Ђорђе Бастић"

12. Одлука о измени Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину непосредном погодбом

13. Информација о стању атмосферске канализације на територији општине Србобран

14. Решење о образовању Комисије за утврђивање стања просторија – објеката и мреже општине Србобран

15. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине везана за плафон канцеларије матичара у објекту Месне заједнице Турије

16. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у вези захтева Мудрински Уроша из Србобрана за санацију тротоара

17. Локални акциони план за образовање Рома у општини Србобран 2018 – 2021

18. Захтев ЈКП "Градитељ" за давање сагласности на Одлуку о утврђивању основне зараде директора ЈКП "Градитељ"

19. Текућа питања

ПРЕДСЕДНИК
        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
        Радивој Парошки

Службени лист