Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

У понедељак 57. седница Општинског већа

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

Сазивам 57. седницу Општинског већа општине Србобран за 15. октобар 2018. године, понедељак, са почетком у 10.00 часова, у малој сали Скупштине општине Србобран.

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

 1. Записник са 56. редовне седнице Општинског већа
 2. Записник са 19. ванредне телефонске седнице Општинског већа
 3. Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар – септембар 2018.
 4. Измена програма одржавања јавних зелених површина на територији општине Србобран за 2018. годину
 5. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине  у вези стања превозних средстава у јавној својини општине Србобран
 6. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине о спроведеном поступку отуђења непокретности
 7. Утврђивање Предлога Решења о формирању Општинског савета за безбедност
 8. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Ане Ковачевић из Новог Београда за продају пољопривредног земљишта
 9. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Paul Michhael Darmory, Virginia за продају пољопривредног земљишта
 10. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Гајиновић Зорке из Турије за продају пољопривредног земљишта
 11. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине у вези поступка озакоњења бесправно изграђеног објекта пословне намене – рибарнице, власника Атанацков Владислава из Србобрана
 12. Захтев за промену апропријације у финансијском плану Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран
 13. Правилник о седмим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран и Правобранилаштву општине
 14. Текућа питања

Председник Општинског већа

Радивој Парошки

Службени лист