Feb 24, 2019 Last Updated 10:03 PM, Feb 22, 2019

У четвртак 59. седница Општинског већа

Радивој Парошки, председник општине Србобран и председник Општинског већа, заказао је за четвртак, 29. новембар, 59. седницу овог тела.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 60. став 1. Статута Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 11/2017 – пречишћен текст) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

САЗИВАМ 59. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 29. 11. 2018. ГОДИНЕ, ЧЕТВРТАК, СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА, У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

 1. Записник са 58. редовне седнице Општинског већа
 2. Записник са 20. Ванредне телефонске седнице Општинског већа
 3. Решење о давању сагласности на измене и допуне ценовника комуналних услуга ЈКП “Градитељ“ Србобран
 4. Прве измене и допуне Годишњег програма пословања ЈКП „Градитељ“ Србобран
 5. Одлука о трећем ребалансу буџета Општине Србобран за 2018. годину
 6. Решење о давању сагласности на постављење секретара Месне заједнице Турија
 7. Промена апропријације у финансијком плану Дома здравља „Др Ђорђе Бастић“ Србобран за 2018. годину
 8. Правилник о осмим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран и правобранилаштву општине
 9. Решење о образовању Општинског савета за безбедност
 10. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији Општине Србобран
 11. Измена Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима Општине Србобран за 2018. годину
 12. Захтев Установе за предшколско васпитање и образовање „Радост“ Србобран за давање сагласности за постављање справе за дечју игру у дворишту објекта „Барби“ у Србобрану
 13. Одлука о избору најповољнијег понуђача(давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе)
 14. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези отуђења непокретности – хотела „Елан“ у Србобрану
 15. Решење о употреби текуће буџетске резерве
 16. Решење о измени решења о оснивању Општинског савета за безбедност саобраћаја Србобран и именовању њихових чланова
 17. Решење о измени решења о образовању комисије за постављање споменика
 18. Решење о измени решења о образовању комисије за утврђивање стања пословних простора којим располаже Општина Србобран
 19. Понуда за продају непокретности Миле Гајиновић и Стевана Шијачић из Србобрана
 20. Понуда за продају непокретности Божин Душанке, Божин Иванке и Божин-Дакић Марије
 21. Понуда за продају непокретности Вујин Вујице из Турије
 22. Текућа питања

 

 

Службени лист