May 22, 2019 Last Updated 10:01 AM, May 22, 2019

Привредницима на располагању два велика конкурса

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је два конкурса којим се жели подржати привредни развој АП Војводине - КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ и КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Циљ првог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину опреме привредним друштвима чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине.

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова. Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

Укупан износ бесповратних средстава који се додељује по Конкурсу је 150.000.000,00 динара. Корисници бесповратних средстава су привредна друштва чије се место регистрације, односно регистрована пословна јединица налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, а која су у 2017. години остварила пословне приходе у висини до 800.000.000,00 динара  и која се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава. Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 динара, при чему максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

Конкурс је отворен до 29. март 2019. године.

Циљ другог конкурса је отварање нових радних места у привредним друштвима која су повезана са реализацијом нових инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено: - отварање најмање 10, а највише 100 радних места у року до три године од дана подношења пријаве, за новозапослене који ће бити у радном односу најмање наредних 36 месеци код малих и средњих привредних субјеката, односно 60 месеци код великих привредних субјеката; - улагање у материјалну имовину у износу не мањем од 50.000 евра, у року од три године од дана доношења пријаве.

Кориснику средстава који отвара нова радна места, повезана са реализацијом новог инвестиционог пројекта вредног најмање 50.000 евра  у динарској противвредности, могу се одобрити бесповратна средства у следећим износима: - за пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у прву групу, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту; - за пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у другу групу, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту; - за пројекте који се реализују у јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу и четврту групу, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Конкурс је отворен до 29. март 2019. године.