Aug 24, 2019 Last Updated 12:52 PM, Aug 23, 2019

У петак 65. седница Општинског већа

У петак је на распореду 65. седница Општинског већа. Разматраће се дневни ред са 29 тачака.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 63. Тачка 8) Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 4/2019) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

САЗИВАМ 65. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

ЗА 15 .03. 2019. ГОДИНЕ (ПЕТАК), СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА

У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

 За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

 1. Записник са 64. редовне седнице Општинског већa
 2. Записник са 23. ванредне телефонске седнице Општинског већa
 3. Записник са 24. ванредне телефонске седнице Општинског већa
 4. Записник са 25. ванредне телефонске седнице Општинског већa
 5. Извештај о раду Центра за социјални рад општине Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину
 6. Извештај о раду Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину
 7. Извештај о раду Народне библиотеке Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину
 8. Извештај о раду Установе за културу Дом културе Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину
 9. Извештај о раду ДОО „Одмаралиште Србобран“ са финансијским извештајем за 2018. годину
 10. Извештај о раду Месне заједнице Србобран са финансијским извештајем за 2018. годину
 11. Извештај о раду Месне заједнице Турија са финансијским извештајем за 2018. годину
 12. Извештај о раду Месне заједнице Надаљ са финансијским извештајем за 2018. годину
 13. Годишњи Извештај о раду и пословању Историјског архива Сента за 2018. годину
 14. Извештај о раду штаба за ванредне ситуације општине Србобран за 2018. годину
 15. Оперативни план одбране од поплава за воде II реда општине Србобран
 16. Програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за 2019.годину
 17. Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа на територији општине Србобран
 18. Коначна ранг листа за доделу стипендија студентима на територији општине Србобран за школску 2018/2019
 19. Захтев за измену начина финансирања изградње објекта Месне заједнице Надаљ (позиција у Буџету)
 20. Захтев Општинске управе Србобран за извршење међутрезорске позајмице
 21. Одлука о признавању трошкова улагања у инвестиционо одржавање пословног простора у улици Девет Југовића бр 1/а
 22. Информација Одељењa за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Јелене Scmid и Стевана Томашевића за продају пољопривредног земљишта
 23. Извештај Одељења за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе по захтеву Вишње Сабо из Србобрана за доделу интервентне новчане помоћи
 24. Правилник о десетим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Србобран и Правобранилаштву општине
 25. Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљишту
 26. Одлука о измени Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Србобран и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 27. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта непосредном погодбом
 28. Информација Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине у вези стања тротоара у насељеном месту Србобран
 29. Текућа питања

Председник ОВ

Радивој Парошки