Jul 05, 2020 Last Updated 11:39 AM, Jul 3, 2020

У четвртак 72. седница Општинског већа

Радивој Парошки, председник општине Србобран, заказао је четвртак, 22. август, 72. седницу Општинског већа.

На основу члана 19. Одлуке о Општинском већу („Службени лист Општине Србобран“, број 10/2008 и 10/2017), члана 63. Тачка 8) Статута Општине Србобран („Службени лист општине Србобран“, број 4/2019) и члана 47. Пословника Општинског већа Општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број 2/2009, 11/2017 и 26/2017)

САЗИВАМ 72. СЕДНИЦУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 22. 08. 2019. ГОДИНЕ (ЧЕТВРТАК), СА ПОЧЕТКОМ У 10.00 ЧАСОВА, У МАЛОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

За седницу предлажем следећи ДНЕВНИ РЕД:

 1. Записник са 71. редовне седнице Општинског већa
 2. Записник са 35. ванредне телефонске редовне седнице Општинског већa
 3. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Србобран за 2019. годину
 4. Полугодишњи извештај о учинку програма буџета општине Србобран за 2019.годину
 5. Одлука о четвртим изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља Скупштина општине Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у Скупштини општине Србобран
 6. Одлука о печатима органа општине Србобран
 7. Измена Правилника о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у катастарској општини Надаљ 2, општина Србобран
 8. Решење о променама у апропријацији Одлуке о буџету општине Србобран за 2019. годину
 9. Решење о давању сагласности на допуну ценовника комуналних услуга за 2017. годину
 10. Захтев за признавање трошкова улагања у инвестиционо одржавање пословног простора у улици Милоша Обилића 21
 11. Давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу закупа
 12. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
 13. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Марковић Александра за продају пољопривредног земљишта
 14. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Марковић Александра за продају пољопривредног земљишта (2)
 15. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине по понуди Богданов Јелисавете и Петровић Мирјане за продају пољопривредног земљишта
 16. Информација Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине о стању пословног простора у улици Лазе Костића 1, Србобран
 17. Текућа питања