Aug 15, 2020 Last Updated 9:36 AM, Aug 12, 2020

Скупштина општине усвојила буџет за 2020. годину

Скупштина општине Србобран усвојила је данас буџет за 2020. годину. Дневни ред последње седнице локалног парламента у 2019. години имао је чак 33 тачке, које су, већим бројем, биле посвећене серији одлука из области функционисања локалне самоуправе, као и планова и програма пословања и рада јавних предузећа и установа.

Према плану, буџет за 2020. годину пројектован је на 891.408.000 динара на приходној страни, док су укупни расходи планирани у износу од 993.408.000 динара. Буџетски дефицит у износу од 102.000.000 покриће се од пренетих неутрошених средстава из 2019. године у истом износу. Средства текуће буџетске резерве планирају се у износу од 8.000.000 динара.

"Добили смо реалан буџет који обезбеђује довољна средства за 2020. годину. Наши изворни приходи су у складу са невеликим обимом саме општине Србобран, али планирамо и средства из других извора финансирања, за која, да би смо их добили, морамо пројектовати и наш део у локалном буџету. Између осталог, то су средства за изградњу фабрике воде, за завршетак реконструкције водоводног система у Надаљу, за реконструкцију Задружног дома за који смо са партнером из Мађарске конкурисали и код фондова ЕУ, за реконструкцију Трга слободе, као и за реконструкцију улица кроз јавно-приватно партнерство. Истовремено, буџет је усмерен и у решавање социјалних питања, обезбедили смо средства за општи стандард грађана, и даље ћемо имати бесплатан превоз грађана, и даље ћемо помагати ђаке и студенте, реализовати политику побољшања наталитета, издвајати значајна средства за социјалну и здравствену заштиту. У 2020. години неће изостати ни снажна подршка култури и спорту", рекао је Парошки.

Као веома важну, председник општине је издвојио и Одлуку о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре. Према њој би општина Србобран, у сарадњи са приватним партнером, требала да лакше дође до могућности за реконструкцију улица у Србобрану, Турији и Надаљу, при чему не би склапала комерцијалне уговоре и кредите са банкама. Већ сада издвојено је више десетина улица у сва три места општине које ће се уређивати, и то у кратком временском периоду", рекао је Парошки.

Уз Записник са 38. седнице СО и наведену Одлуку о буџету општине Србобран за 2020. годину, локални парламент је усвојио Одлуку о изменама и допунама Статута општине Србобран, Одлуку о средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2020. до 2023. године, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2020. годину, затим Одлуку о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Србобран, Одлуку о локалним комуналним таксама, Одлуку о боравишној такси и Одлуку о комуналном инспекцијском надзору.

Скупштинска већина подржала је и Одлуку о петим изменама и допунама Одлуке о платама, накнадама и другим примањима функционера, изабраних органа и лица која бира, именује или поставља СО Србобран и накнадама одборника и чланова радних тела у СО Србобран, Одлуку о реализацији буџета општине Србобран у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2020. годину, Одлуку о изменама Одлуке о општинским административним таксама, Кадровски план Општинске управе Србобран и Правобранилаштва општине Србобран за 2020. годину, затим Програм отуђења и давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини у општини Србобран, Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Србобран за 2020/2021. годину, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања услова живота општине Србобран за 2020. годину и Решење о измени Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Србобран. 

Такође, локални парламент усвојио је Годишњи програм пословања ЈКП "Градитељ" за 2020. годину, План и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2020. годину, Извештај о раду ПУ "Радост" за радну 2018/2019. годину и Годишњи план рада исте установе за радну 2019/2020. годину, те планове и програме рада Дома културе Србобран, Народне библиотеке Србобран, Центра за социјални рад општине Србобран, касо и савета месних заједница Србобран, Турија и Надаљ, свих за 2020. годину.

Скупштина општине усвојила је и Одлуку о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Србобран, Одлуку о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, реконструкцију, односно рехабилитацију и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње, решења о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу, и Решење о давању сагласности на одлуку НО ЈКП "Градитељ" у вези са Уговором о конверзији потраживања у капитал између уговорних страна ЈКП "Градитељ" и "Севертранс" Сомбор. Последња седница локалног парламента у 2019. години завршена је одборничким питањима.