Jan 24, 2021 Last Updated 1:55 PM, Jan 22, 2021

Заказана V седница Скупштине општине Србобран

На основу члана 42. став 1. Статута општине Србобран ("Службени лист општине Србобран", број 4/2019и 20/2019), члана 100. Пословника Скупштине општине Србобран ("Службени лист општине Србобран, број 11/2019)

САЗИВАМ 5. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН за 07. 12. 2020. године (понедељак), са почетком у 09.00 часова у Великој сали Скупштине општине Србобран

За седницу предлажем следећи Дневни ред:

1. Записник са 3. седнице Скупштине општине Србобран
2. Записник са 4. седнице Скупштине општине Србобран
3. Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Србобран
4. Одлуку о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Србобран
5. Одлука о другом ребалансу буџета општине Србобран за 2020. годину
6. Извештај о извршењу буџета општине Србобран за период јануар - јун 2020. године
7. Одлука о доношењу Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2020. годину
8. Одлука о доношењу Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран, за период од 2020. до 2023. године
9. Одлука о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Градитељ" Србобран чији је оснивач општина Србобран, за период од 01. 01. 2020. до 30. 09. 2020. године
10. Одлука о расписивању огласа за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у Србобрану
11. Одлука о измени и допуни Одлуке о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке
12. Одлука о начину, поступку и висини накнаде за успостављање права стварне службености на непокретностима у јавној својини општине Србобран  
13. План и Програм сакупљања у уклањања атмосферских вода са јавних површина за 2020. годину
14. План и програм рада Народне библиотеке Србобран за 2021. годину
15. Годишњи план рада Установе за предшколско васпитање и образовање "Радост" Србобран за радну 2020/2021. годину
16. План и програм рада Савета Месне заједнице Турија за 2021. годину
17. План и програм рада Савета Месне заједнице Србобран за 2021. годину
18. Решење о именовање чланова Савета за Парк природе "Бељанска бара"
19. Решење о образовање Комисије за планове
20. Одборничка питања

Председница Скупштина општине Србобран
Милена Аларгић

Службени лист