Српски  Magyar 

Одржана XL седница СО Србобран

 

Данас је одржана XL седница Скупштине општине Србобран.

Локални парламент усвојио је Oдлуку о доношењу мера превенције загађења ваздуха, затим Средњорочни Програми уређивања грађевинског земљишта на територији општине Србобран за период од 2024. до 2027. године, допуњену Одлуку о грађевинском земљишту општине Србобран, као и ставио ван снаге Одлуку о давању станова у закуп и на коришћење ради решавања стамбених потреба изабраних, постављених и запослених лица у општини Србобран.

Такође, скупштинска већина изгласала је измењене и допуњене План генералне регулације насеља Србобран, Одлуку о давању у закуп пословног простора којим располаже општина Србобран, затим Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Србобран непосредном погодбом по праву прече куповине - сувласничког дела катастарске парцеле број 1950 К.О. Србобран, те допуњени Програм отуђења и давања у закуп на одређено време грађевинског земљишта у јавној својини у општини Србобран.

Усвојене су Анализа пословања јавних предузећа чији је оснивач Општина Србобран са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању, за период од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године, Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавног предузећа ЈКП "Градитељ" за период од 01. 01. 2023. до 31. 12. 2023. године, и Годишњи извештај за 2023. годину o спровођењу Средњорочног плана оштине Србобран за период 2023–2025. године

Подршку Скупштине општине Србобран добила су и решења о давању сагласности на извештаје о раду ДОО "Одмаралишта Србобран", Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран и Народне библиотеке Србобран, са финансијским извештајем за 2023. годину, те на план и програм рада Центра за физичку културу, рекреацију и туризам Србобран за 2024. годину. Сагласности су добиле Измене и допуне Статута Народне библиотеке Србобран и на име удружења грађана "Орачи општине Србобран".

Седница је завршена одборничким питањима.