Српски  Magyar 

Информација о пројектима - Центар за социјални рад

Захваљујући разумевању и финансијској помоћи општине Србобран, Центар за социјални рад је адаптирао кућу у Улици Пап Павла број 25, задужбину Грегуш Михаља и Ержебет.
Кућа је намењена првенствено ургентном прихвату наших најстаријих суграђана. Услуга обезбеђује увремењене, временски органичене активности, фокусиране на тренутну кризну ситуацију са циљем заштите и привременог збрињавања особе која нема могућности да на безбедан и егзистенцијално минимално квалитетан боравак у породичном окружењу, док јој се не обезбеди повратак у природну породицу, друга одговарајућа услуга или одговарајући облик заштите.
Услуге обезбеђују: безбедно преноћиште; храну; одећу; средства за личну хигијену и услове за купање; интервенције у кризним ситуацијама; информације о другим приступачним услугама и упућивање на друге службе и повезаност са здравственим и службама менталног здравља.
Кроз пројекат Јавних радова је обезбеђено ангажовање две незапослене особе – домаћице задужене за приправност и реализацију наведених услуга и домара, техничког лица задуженог за одржавање објекта и дворишта.
У децембру 2007. године Центар за социјални рад је отпочео реализацију још два пројекта Јавних радова. Поред Сигурног прихвата лица затечених у скитњи тринаест незапослених особа у општини Србобран ће у наредних шест месеци пружати Подршку у реализацији породичних функција хранитељским и биолошким породицама у циљу превенције измештања малолетних чланова и Помоћ и негу старим и болесним лицима.
Реализација ова два пројекта је отпочета кроз едукацију сарадника а одвијаће се претежно на терену – у домаћинствима корисника. Сва три пројекта су проистекла из искустава и праксе Центра за социјални рад и искустава стечених током реализације пројекта Јавних радова одобреног на претходном конкурсу. Прва искуства показују значајну присутност потребе за домским смештајем старих, хронично оболелих особа без породичног старања. Стога је, за интегралну заштиту најстаријих, потребно планирати и домски смештај на општинском нивоу, у циљу очувања веза старих и оболелих особа са својим социјалним окружењем.
Средства за спровођење Јавних радова су већим делом обезбеђена из буџета Републике Србије.

ДИРЕКТОР,
Веселиновић Бисерка