Српски  Magyar 

Сагласност Министарства на Одлуку о закупу пољ. земљишта

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је 22.10.2007. године, својим актом број: 320-11-00630/2007-06, дало je дуго очекивану сагласност на Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Општине Србобран.

Након правоснажности ових Одлука, истеком рока за подношење жалбе од 15 дана, приступиће се закључивању и потписивању Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини. После спроведеног поступка потписивања Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, закупци ће бити у обавези да уплате закупнину за претходну економску годину у висини разлике између утврђене закупнине и уплаћеног депозита за учешће на јавном надметању, сходно одредбама закљученог Уговора.
Од лица која не буду потписала Уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини вансудским или судским поравнањем ће се измирити обавезе за 2006. годину, а земљиште поново излицитирано.

М.С.