Aug 15, 2022 Last Updated 3:02 PM, Aug 14, 2022

archive Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2021. годину

Република Србија
Општина Србобран
Комисија за израду предлога Годишњег програма
заштите, уређења и коришћeњa пољопривредног земљишта
општине Србоборан
Број: 06-48-2/20-I
Датум: 23.06.2020. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Комисија) општине Србобран, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2021. годину, до дана 31.октобра 2020. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци) којим се доказује да је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;

 Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Србобран, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова, у просторијама Одељења за урбанзам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе, бр.2, канцеларија број 1 или са званичног сајта општине Србобран: www.srbobran.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија/надлежни орган ће га вратити подносиоцу неотворен.

 Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Србобран или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2021. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2021. годину, на адресу: Општинска управа Србобран, Трг слободе, бр.2, канцеларија број 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Марија Ћорић, телефон: 021/730-020 локал 138, email:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе, бр.2, канцеларија број 1. 

Овај јавни позив објавити на званичној интернет страници општине Србобран: www.srbobrn.rs и огласним таблама месних канцеларија.

 

 Председник Комисије
Ђорђе Дебељачки