Aug 19, 2022 Last Updated 2:52 PM, Aug 16, 2022

archive Измена и допуна Средњорочног програмa уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за период од 2020. до 2023.године

Изради Измена и допуна Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године ( у даљем тексту : Средњорочни програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/201483/2018, 31/2019 и 37/2019- други Закон ), Правилника о садржини,поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта (''Службени гласник РС, број 27/2015) .

Општинска управа општине Србобран објавила је нацрт Измена и допуна Средњорочног програма на званичној интернет страници општине Србобран дана .2020. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од 10 дана  од дана објављивања нацрта.

Након истека рока од 10 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Србобран  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је припремило предлог Измена и допуна Средњорочног програма и исти је доставило Општинском већу општине Србобран, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Србобран.

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се тачка 3.1.2. Урбанистички планови и пројекти , Плански документи тако да сада гласи :

‘’ План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у к.о. Турија

  • План детаљне регулације пута у викенд зони к.о. Надаљ 1
  • Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС  110/20 kV „Србобран 2“’’.

 У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта тако да сада гласи :

‘’

 

Количина (m²)

Процењена вредност(РСД)

Експропријација планираног земљишта ради изградње паркинга 

     1.462,00

1.000.000,00

Експропријација планираног земљишта допунске експропријације - пречистач 

3022,00

3.800.000,00

Експропријација планираног земљишта за изградњу приступног пута насељу Солидарности

300,00

300.000,00

Експропријација земљишта уз Кривају за потребе изградње атарског пута кат. парцеле 9622/2, 9623/2,9624/2,9625/2 9626/3, 9627/2 I 9628/3

1007,00

300.000,00

Експропријација планираног градског грађевинског земљишта  Кп 5876/5 КО  Србабран део пута у јавног својини Општине Србобран

         891,00

500.000,00

Експропријација пoстојећег пољопривредног земљишта  у циљу изградње атарског пута на територији атара к.о. Турија

1000

200.000,00

 

 

          6.100.000,00

 У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 3.2.1. Систем водоснабдевања тако да сада гласи :

‘’

 

процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Турија

1.250.000

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Србобран

1.250.000

Израда пројектно-техничке документације за изградњу водовода до пречистача у Србобрану

500.000

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Надаљ (део улице Светозара Милетића и Земљорадничке)

416.667

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Србобран

416.667

Израда пројеката фабрике воде у Србобрану и Турији

2.400.000

Израда идејног пројекта реконструкције водоводне мреже у улици Светог Саве на к.п. 1432 КО Надаљ I и улици др Лазара Ракића на к.п. 1427 КО Надаљ I

480.000

Израда анализе стања водоводне мреже

416.667

Изградња фабрике воде у Србобрану

114.166.667

Изградња фабрике воде у Турији

57.500.000

Изградња везног цевовода између изворишта и  фабрике воде у Турији

13.635.833

Изградња водовода до пречистача у Србобрану

6.666.667

Реконструкција водоводне мреже у насељу Надаљ у улицама Петра Драпшина и Браће Пантић

30.584.000

Реконструкција водоводне мреже у насељу Надаљ у делу улица Светозара Милетића и Земљорадничке

4.166.667

Реконструкција водоводне мреже у насељу Србобран

50.000.000

Реконструкција водоводне мреже у насељу Турија

50.000.000

Изградња водоводне мреже од Срборана до парцеле 11440 (Салаш Градинац)

1.666.667

Опремање два бунара и повезивање 1 бунара на изворишту „Поповача венац“ у Србобрану

5.745.833

Опремање и повезивање два избушена бунара са црпном станицом у Србобрану

3.750.000

Радна зона према Турији - изградња водоводне мреже

 

Пројектно техничка документација

420.000

Извођење радова

8.000.000

 

Укупно водоводна инфраструктура:

353.432.335

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 3.2.2.2. Канализација отпадних вода тако да сада гласи :

‘’

 

процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

Израда ревизије и допуне пројекта постројења за пречишавање отпадних вода Србобран

485.000

Израда анализе стања канализационе мреже

416.667

Изградња пречистача отпадних вода у насељеном месту Србобран

275.225.000

Изграда главног колектора са црпном станицом (деоница 1, деоница 2 и ЦС-10) за потребе пречистача

48.750.000

Изградња канализационе мреже у Србобрану

600.000.000

Радна зона према Турији - изградња канализационе мреже

 

Пројектно-техничка документација

1.050.000

Извођење радова

20.000.000

 

 

Укупно канализација отпадних вода:

945.926.667

 

У Средњорочном програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран за период од 2020. до 2023. године мења се табела у тачки 4. Приказ извора и услова финансирања  предвиђених радова на уређивању земљишта тако да сада гласи :

‘’

Област уређивања

процена вредности инвестиција без ПДВ-а (РСД)

Припремање земљишта

28.150.000

Водоводна инфраструктура

353.432.335

Атмосферска канализација

75.745.294

Канализација отпадних вода

945.926.667

Електро-енергетска мрежа

14.245.834

Уређивање саобраћајне инфраструктуре

312.843.768

Укупно:

1.730.343.898


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН 
Број: 
Дана:
Србобран

Председник Скупштине општине,
Милена Аларгић

 

ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ