Aug 19, 2022 Last Updated 2:52 PM, Aug 16, 2022

archive Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Србобран за 2020. годину

У изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину ( у даљем тексту : Програм) приступило се сагласно одредбама члана 94. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС'', број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-други Закон и 9/2020), Правилника о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања грађевинског земљишта („Службени гласник РС’’, број 27/2015).

Општинска управа општине Србобран објавила је нацрт Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину на званичној интернет страници општине Србобран дана .2020. године, са позивом свим заинтересованим лицима да доставе своје примедбе и сугестије у року од 10 дана  од дана објављивања нацрта.

Након истека рока од 10 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине Србобран  Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине је припремило предлог  Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину и исти је доставило Општинском већу општине Србобран, као овлашћеном предлагачу за седницу Скупштине општине Србобран.

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину     мења се  тачка 2. Усклађеност програма са циљевима укупног развоја општине Србобран -Планови и урбанистичко-техничка документација у изради  тако да сада гласи :

‘’План детаљне регулације за дислокацију атарског пута у к.о. Турија

  • План детаљне регулације пута у викенд зони к.о. Надаљ 1
  • Плана детаљне регулације за увођење ДВ 110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС  110/20 kV „Србобран 2“’’.

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину     мења се  тачка 3.1.4. Прибављање грађевинског земљишта тако да сада гласи :

‘’Процењена вредност радова на прибављању грађевинског земљишта  3.825.000,00 РСД.’’

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину     мења се  тачка 3.1.6. Асанациони радови и рашћишчавање земљишта тако да сада гласи:

‘’Процењена вредност асанационих радова и радова на рашчишћавању земљишта: 800.000,00 РСД’’

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину табела број 3.2.1. Систем водоснабдевања мења се и гласи:

‘’

 

процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

Израда пројектно-техничке документације за изградњу водовода до пречистача у Србобрану

500.000

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Надаљ (део улице Светозара Милетића и Земљорадничке)

416.667

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у насељу Србобран

416.667

Израда идејног пројекта реконструкције водоводне мреже у улици Светог Саве на к.п. 1432 КО Надаљ I и улици др Лазара Ракића на к.п. 1427 КО Надаљ I

480.000

Израда пројеката фабрике воде у Србобрану и Турији

2.400.000

Израда анализе стања водоводне мреже

416.667

Реконструкција водоводне мреже у насељу Надаљ у улицама Петра Драпшина и Браће Пантић

30.584.000

Реконструкција водоводне мреже у насељу Надаљ у делу улица Светозара Милетића и Земљорадничке

4.166.667

Реконструкција водоводне мреже у насељу Србобран

0

Изградња фабрике воде у Турији

20.541.667

Изградња везног цевовода између изворишта и  фабрике воде у Турији

13.635.833

Опремање два бунара и повезивање 1 бунара на изворишту „Поповача венац“ у Србобрану

5.745.833

Опремање и повезивање два избушена бунара са црпном станицом у Србобрану

3.750.000

Радна зона према Турији - изградња водоводне мреже

 

Пројектно техничка документација

420.000

Укупно водоводна инфраструктура:

83.474.001,00

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину     табела број 3.2.2.1. Атмосферска канализација мења се и гласи:

‘’

 

процена вредности инвестиције без

ПДВ-а (РСД)

Израда пројектно-техничке документације реконструкције и доградње канализације атмосферских вода за делове насеља Србобран- „Беглук“ и „Вашариште“

0

Израда пројектно-техничке документације за атмосферску канализацију у делу улице С.Маринковић, делу улице В.Караџић и делу улице М.Обилића у Србобрану

208.334

Реконструкција и изгрaдња атмосферске канализације  на територији општине Србобран

1.666.667

Реконструкција атмосферске канализације у делу улице Светог Саве у Србобрану

0

Изградња акумулације на Криваји у К.О. Србобран

47.445.000

 

 

Укупно атмосферска канализација:

49.320.001,00

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину     табела број 3.2.2.2. Канализација отпадних вода мења се и гласи:

‘’

 

процена вредности инвестиције без ПДВ-а (РСД)

Израда ревизије и допуне пројекта постројења за пречишавање отпадних вода Србобран

485.000

Израда анализе стања канализационе мреже

416.667

Изградња пречистача отпадних вода у насељеном месту  Србобран

0

Изграда главног колектора са црпном станицом (деоница 1, деоница 2 и ЦС-10) за потребе пречистача

0

Радна зона према Турији - изградња канализационе мреже

 

Пројектно-техничка документација

1.050.000

 

 

Укупно канализација отпадних вода:

1.951.667,00

 

  “

 У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину 3.2.4. Саобраћајне површине табела број I.1.4.3 Паркинг површине мења се и гласи:

‘’

 

 

 

I.1.4.3.1

Израда пројектно-техничке документације за изградњу паркинг простора испред О.Ш."Ј.Ј.Змај " у ул. Дожа Ђерђа у  Србобрану

0

 

 

 

I.1.4.3.2

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију платоа на углу улица Светог Саве и Др. Лазара Ракића у Надаљу

708.333

 

 

 

I.1.4.3.3

Израда пројектно-техничке документације реконструкције Трга Слободе у Србобрану

1.284.167

 

 

 

 

 

Укупно:

1.992.500

Изменом табеле број  I.1.4.3 Паркинг површине мења се и рекапитулација позиција 3.2.4. Саобраћајне површине у износ 3.864.167 .

 

У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину      II Комунално опремање земљишта табела број II.1. Опремање грађевинског земљишта мења се и гласи:

‘’

 

II.1.1

Инфраструктурална опремања радних зона у складу с планском документацијом

 

 

II.1.1.1

Изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром у радној зони према Турији

0

 

II.1.1.2

Извођење радова на изградњи новопредвиђене улице (Улице 4) у индустријској зони у Србобрану према Турији са надзором

416.667

 

 

Укупно:

416.667

 

II.1.2

Саобраћајна инфраструктура

 

 

II.1.2.1

Реконструкција дела тротоара у улици Карђорђева и улици Светог Саве у Србобрану

0

 

II.1.2.2

Реконструкција приступног локалног пута на кп бр.12333 КО Србобран

3.333.334

 

 

Укупно:

3.333.334

 

II.1.3

Платои и аутобуска стајалишта

 

 

II.1.3.1

Реконструкција Трга Слободе у Србобрану – I фаза

41.666.667

 

II.1.3.2

Уређење платоа на углу улица Св. Саве и Др. Лазара Ракића у Надаљу

0

 

II.1.3.3

Изградња аутобуских стајалишта у Србобрану и Турији

1.000.000

 

 

Укупно:

42.666.667

 

II.1.4

Саобраћајна сигнализација

 

 

II.1.4.1

Постављање саобраћајне сигнализације на државним путевима I Б реда бр. 15 и II А реда бр. 100 и бр.115 за одсеке у насељима на и на локалним путевима на територији општине Србобран

7.515.283

 

 

Укупно:

7.515.283

Изменом табеле број  II.1. Паркинг површине мења се и рекапитулација позиција II. у износ 46.416.668 а рекапитулација  укупно саобраћајна инфраструктура у износ  50.280.835,00.

 У Програму уређивања грађевинског земљишта Општине Србобран  за 2020. годину       мења се табела у тачки 4. која сада гласи:

Област уређивања

процена вредности инвестиција (РСД)

Радови на рушењу објеката

3.000.000,00

Урбанистички планови и пројекти

3.050.000,00

Прибављање грађевинског земљишта

3.825.000,00

Геодетски радови

1.000.000,00

Асанациони радови и рашчишћавање земљишта

800.000,00

Систем водоснабдевања

83.474.001,00

Атмосферска канализација

49.320.001,00

Канализација отпадних вода

1.951.667,00

Електро-енергетска мрежа

2.145.834,00

Уређивање саобраћајне инфраструктуре

50.280.835,00

Укупно:

198.847.338,00 РСД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

 

 

Председник Скупштине општине,

Број:

 

 

 

Милена Аларгић

 

Дана:

 

 

 

 

 

Србобран

 

 

 

 

  

 ПРЕУЗМИ: Јавни позив и Јавни увид