Jul 02, 2022 Last Updated 9:01 PM, Jul 1, 2022

archive Јавни конкурс за суфинансирање/финансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2021. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 55-2/21-II
Дана: 26.05.2021. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079
E-mail Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У складу са чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), Одлуком о буџету општине Србобран за 2021. годину (“Службени лист општине Србобран” број 20/2019 и 8/2021), чланом 8. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени лист општине Србобран“, број: 9/2020) и Годишњим планом јавних конкурса општине Србобран за 2021. годину,  40-6/20-II од 29.12.2020 године,  број: 40-7/21-II од 08.04.2021. и број 40-8/21-II од 23.04.2021. године,  председник Општине Србобран, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ

СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ОСТАЛИХ УДРУЖЕЊА У 2021. ГОДИНИ

 

 1. ЈАВНИ ИНТЕРЕС

Расписује се Јавни конкурс з подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма и пројеката од јавног интереса за општину Србобран, које реализују удружења у области социјалне и здравствене заштите и остала удружења. Под осталим удружењима, у смислу овог јавног конкурса, сматрају се удружења основана за остваривање циљева у следећим областима: борачко - инвалидска заштита, заштита животиња, подстицање и развој занатства, старих и ретких заната, заштита потрошача, заштита и промовисање људских и мањинских права, хуманитарни рад, омладински активизам, друштвена брига о деци, помоћ старима, образовање, друге, ванпривредне области које се не могу сврстати у област спорта, културе, туризма и ловног туризма.

У смислу овог јавног конкурса, програм и пројекат имају исто значење.

 1. УСЛОВИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном конкурсу може да учествује удружење:

 1. које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018.);
 2. Које је регистровано најмање 6 месеци за обављање делатности из области за коју се конкурс расписује;
 3. чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области у којој се програм реализује;
 4. које је директно одговорно за припрему и извођење програма и
 5. које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и остала удружења, у 2021. години износи 700.000,00 динара.

У оквиру јавног конкурса могуће је поднети пријаву на конкурс у вредности од 50.000,00 до 500.000,00 динара по програму.

 

 1. ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најдуже до краја 2021. године.

 

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОГРАМA

Избор програма који ће се финансирати средствима из буџета Општине врши се применом следећих критеријума:

КРИТЕРИЈУМИ

БРОЈ БОДОВА

Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост

20

Циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи

20

Суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма

20

Законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе

20

Капацитети организације за спровођење пројекта

20

УКУПНО:

100

 

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Учесник конкурса обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Попуњен образац пријаве са прилозима (Образац предлога програма и Образац буџета програма са наративним приказом буџета)
 2. Доказ о ликвидности удружења, односно извештај о завршном рачуну за претходну годину уколико конкурише за износе преко 500.000 динара
 3. Потписану и оверену изјаву овлашћеног лица, да ће средства користити по програму
 4. Наративни извештај о реализованим програмима за 2020. годину

 

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверен и одштампан Образац пријаве са пратећом обавезном конкурсном документацијом достављају се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2021. години – не отварати” и истакнутим називом подносиоца програма, на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом на адресу: Општинска управа Србобран, Трг Слободе бр. 2, Србобран.

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице Општине Србобран, www.srbobran.rs и портала е-Управа.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 021/730-020, локал 113 или путем електронске поште на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

 1. Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.
 2. Листа вредновања и рангирања пријављених програма, коју утврђује комисија, биће објављена на званичној интернет страници Општине Србобран, srbobran.rs, на Порталу е-Управа и на огласној табли општине Србобран, у року од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.
 3. На Листу вредновања и рангирања пријављених програма, подносиоци пријаве могу изјавити приговор у року од осам дана од њеног објављивања. Одлуку по приговору, председник општине, на предлог Комсије, доноси у року од 15 дана од његовог пријема.
 4. Одлуку о избору програма којима се из буџета општине Србобран додељују средства, доноси председник општине, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.
 5. Неблаговремене пријаве, као и пријаве које је поднело удружење које не испуњава услове за учешће на конкурсу, не разматрају се.
 6. Непотпуне пријаве, односно непотпуно или непрецизно представљени програми или остала конкурсна документација, не разматрају се.

 

 1. ПРЕДСТАВНИЦИ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ

Позивају се удружења и истакнути стручњаци, да доставе предлоге за чланове Конкурсне комисије за спровођење овог конкурса.

Право на предлагање чланова имају удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, чија је област деловања у вези са конкурсом и која нису учесници на том конкурсу. Уз предлог за члана, предлагач је дужан да достави и кратку биографију за лице које предлаже, као и да образложи на који начин је предложено лице стручњак у области за коју се расписује Конкурс, односно да за то достави одговарајући доказ.

На основу приспелих предлога за чланове комисије, председник општине именује једног, односно два члана комисије – представника стручне јавности, према критеријумима утврђеним конкурсним условима.

Уколико предлози за чланове комисије из става 4. овог члана не буду достављени у прописаном року, или предлози за чланове комисије буду неадекватни, председник општине именује чланове комисије из реда истакнутих стручњака за одговарајућу област који су активни на територији општине, по претходно прибављеној сагласности тих лица.

Решењем о образовању комисије утврђују се број чланова и састав комисије (комисија може имати 3 или 5 чланова), задаци комисије и рокови за њихово извршење, као и друга питања значајна за рад комисије.

Решење о образовању комисије објављује се на интернет презентацији Општине.

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријаве се достављају на адресу: Србобран, Трг слободе бр. 2, са назнаком: Предлог за члана комисије, по Конкурсу за финансирање/суфинансирање програма удружења у области социјалне и здравствене заштите и осталих удружења у 2021. години.

 

ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК
Радивој  Дебељачки