Dec 10, 2019 Last Updated 5:48 PM, Dec 7, 2019

archive Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2019. годину

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Скупштина општине Србобран
Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Србобран
Број: 320-35/18-I
Датум: 28.06.2018. године 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисијао пштине Србобран, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2019. годину, до дана 31.октобра 2018. године. 

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

            Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Србобран, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

            Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе, бр. 4, канцеларија број 4 или са сајта општине Србобран: www.srbobran.rs.

            Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће вратити подносиоцу неотвореног.

            Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општинске управе Србобран или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2019. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2019. годину, на адресу: Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе, бр. 2. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

            Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Марија Ћорић, телефон: 021/731-773, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе, бр.2, канцеларија број 1.

            Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Србобран: www.srbobran.rs и огласним таблама месних канцеларија.

 

Председник Комисије
Дебељачки Ђорђе

 

Службени лист