Jun 01, 2020 Last Updated 1:17 PM, Jun 1, 2020

archive Јавни конкурс за доделу средстава удружењима за реализацију пројеката у области туризма и ловног туризма у 2018. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 324-1-1/2018-II
Датум: 04.12.2018. године
тел: 021/730-020

На основу члана 3. Правилника о начину, поступку и критеријумима за остваривање права на доделу средстава за реализацију пројеката удружења у области туризма и ловног туризма (“Службени лист опшине Србобран” број 24/2017), председник општине Србобран, дана 04.12.2018. године расписује 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА И ЛОВНОГ ТУРИЗМА У 2018. ГОДИНИ

Укупан износ средстава који ће бити додељен по овом конкурсу износи 1.000.000,00 динара.

Средства ће се додељивати за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање пројеката које реализују удружења, а који су од јавног интереса, у области туризма и ловног туризма.

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

  • - располажу капацитетима за реализацију пројеката уз референце које поседују;
  • - своје пројекте усмеравају ка већем броју корисника;
  • - могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове;
  • - имају висок степен успешности у реализацији програма рада и пројеката;

На конкурс се могу пријавити удружења грађана која морају испуњавати следеће услове:

  • да су регистрована на територији општине Србобран;
  • да обављају активности из области туризма и ловног туризма;
  • да својим деловањем подстичу развој иновативних услуга које прате реформске процесе.

Пријава на конкурс, подноси се на Пријавном обрасцу - Образац број 1, који мора садржити свеобухватне податке о подносиоцу пријаве, циљеве пројекта, временски план реализације и финансијски план пројекта

 Уз пријаву на конкурс, удружење подноси следеће доказе:

  • фотокопију Статута удружења,
  • Општинска управа Србобран ће по службеној дужности прибавити податке о регистрацији и заступницима удружења од АПР-а (увидом у јавно доступан регистар АПР-а)

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Средства по одобреном пројекту ће се удружењима пренети на основу Уговора који се закључује између Општине Србобран и удружења чији је програм одобрен

Рок за подношење пријаве је 17.12.2018. године.

Пријаве на конкурс, са назнаком: За конкурс за доделу средстава удружењима, за реализацију пројеката из области туризма и ловног туризма, уз пратећу документацију, подносе се на адресу (поштом или предајом на писарницу):

Општинска управа Србобран, Србобран, Трг слободе бр. 2.

Одлука по пријавама донеће се у року од 15 дана од истека рока за подношење пријаве.

Контакт особа за додатне информације је Исидора Јанковић. Контакт тел: 021/732-570.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Радивој Парошки

 

Службени лист