Jun 04, 2020 Last Updated 3:26 PM, Jun 3, 2020

archive Конкурс за доделу средстава из будзета општине Србобран, за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 2019. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СРБОБРАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 66-8-1/2019-II
Датум: 05.06.2019. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел: 021/730-020; факс: 021/731-079
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број: 10/2016) и члана 4. Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета општине Србобран за реализацију програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта („Службени лист Општине Србобран“ број: 21/2014 и 7/2015), у даљем тексту: Правилник, председник Општине Србобран расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ

Укупан износ средстава планиран за финансирање програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у 2019, из буџета општине Србобран износи 1.500.000,00 динара.

На основу посебних програма, средства из буџета Општине Србобран обезбеђују се за следеће активности:

 1. Спортску рекреацију и спорт за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
 2. Организацију спортских такмичења од посебног значаја за Општину;
 3. Спречавање негативних појава у спорту;
 4. Едукацију, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
 5. Периодична тестирања, сакупљање, анализу и дистрибуцију релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији општине, истраживачко-развојне пројекте и издавање спортских публикација, и
 6. Учешће спортских удружења у такмичењима која су од интереса за општину Србобран.

Носиоцу програма могу да се доделе средства из буџета Општине, на основу поднетог предлога посебног програма, под условом да:

 • је уписано у регистар код надлежног органа,
 • послује на недобитној основи,
 • има седиште и своју активност реализује на територији Општине,
 • није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
 • нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања,
 • није у последње две године правноснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ у вези са својом делатношћу,
 • је директно одговорно за припрему и извођење програма,
 • је претходно обављало делатност најмање годину дана,
 • је са успехом реализовало одобрени програм претходне године,
 • ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту, и
 • има обезбеђен простор за реализацију програма

Обавезна конкурсна документација коју треба доставити:

 • пријавни образац на конкурс
 • попуњен образац предлога програма
 • попуњен образац буџета програма
 • уверење (потврду, извод) да је удружење уписано у регистар надлежног органа
 • доказ да ангажује најмање једног спортског стручњака који има законом предвиђене квалификације за рад у спорту
 • доказ да има обезбеђен простор за реализацију програма
 • изјаву учесника конкурса да ће наменски утрошити средства и да ће након завршетка програма, односно пројекта доставити извештај о реализацији програма.

Доказе о испуњености осталих обавезних услова прибавља Општинска управа Србобран по службеној дужности.

Пријава на конкурс се подноси на посебном обрасцу, који је саставни део овог јавног конкурса, уз потребне прилоге.

Општи критеријуми на основу којих се врши анализа и оцена поднетих предлога посебних програма су:

 • утицај посебног програма на развој, афирмацију и унапређење спорта у Општини,
 • могућност реализације посебног програма у току буџетске године, и
 • сразмера између могуће реализације циљева програма и трошкова његове реализације.

Посебни критеријуми на основу којих се врши оцена поднетих предлога посебних програма утврђују се, с обзиром на њихову специфичност, појединачно за сваку врсту активности из става 2 Јавног конкурса (члан 2. Правилника), и то:

- за активност из тачке 1:

 1. допринос стварању услова за задовољење потреба грађана за бављење спортом, без обзира на пол, узраст, расну и верску припадност, или инвалидитет;
 2. број учесника који је обухваћен програмом;
 3. знање и вештина ангажованих спортских стручњака за рад са децом, омладином, женама односно особама са инвалидитетом;
 4. допринос афирмацији спортске рекреације и идеје "спорт за све", као и промоцији здравих стилова живота и значаја редовне физичке активности;
 5. примена кинезиолошких вежби којима се остварује позитиван утицај на здравствени статус деце, омладине, жена односно особа са инвалидитетом, и
 6. позитиван утицај програма на социјализацију деце, омладине, жена односно особа са инвалидитетом.

- за активност из тачке 2:

 1. капацитет организатора за квалитетну организацију спортског такмичења;
 2. позитиван утицај на развој гране спорта у којој се такмичење организује, и
 3. занимљивост за гледаоце и медије.

- за активност из тачке 3:

 1. знање и вештина ангажованих спортских стручњака и стручњака у спорту да организују и реализују програм;
 2. број учесника који је обухваћен програмом;
 3. афирмација правих вредности у спорту, и
 4. утицај програма на спречавање негативних појава у спорту.

- за активност из тачке 4:

 1. знање и вештина ангажованог спортског стручњака и стручњака у спорту да организују и реализују програм;
 2. допринос едукацији, информисању и саветовању грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта на територији Општине, и
 3. број учесника који је обухваћен програмом

- за активност из тачке 5:

 1. знање и вештина ангажованог спортског стручњака и стручњака у спорту да организује и реализује програм;
 2. број учесника који је обухваћен програмом, и
 3. допринос формирању базе података, као и сакупљању, анализи и дистрибуцији релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији Општине

- за активност из тачке 6:

 1. капацитет организатора за квалитетну организацију спортског такмичења;
 2. позитиван утицај на развој и ширење гране спорта у којој се такмичење организује, и
 3. занимљивост за гледаоце и медије.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве подносиоца који није извршио своје досадашње обавезе према Општини Србобран у вези програма из области спорта који су били  финансирани/суфинансирани из буџета Општине Србобран, се неће разматрати.

Средства по одобреном пројекту ће се уплаћивати у складу са приливом средстава у буџет Општине Србобран, односно по приоритету програма или пројеката.

Овај Јавни конкурс се објављује дана 05.06.2019. године, у средствима јавног информисања и на званичном сајту Општине Србобран.

Рок за подношење пријаве је до 20.06.2019. године.

Корисници средстава су дужни да Општинској управи Србобран достављају шестомесечне извештаје о реализацији програма рада (финансијске и наративне), као и извештаје о реализацији пројеката у року од 30 дана по завршетку, односно реализацији пројекта.

У случају да не доставе, односно неблаговремено доставе извештај или одступају од одобреног програма без претходне сагласности Комисије, подносиоци програма са којима је закључен уговор дужни су да Општини врате укупан износ средстава одобрених за финансирање/суфинансирање програма средствима из буџета Општине, у складу са уговором.

Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију,  подносе се на адресу:

Општина Србобран, Трг Слободе бр. 2, Србобран, путем поште или  лично на писарници Општине Србобран.

Пријавни формулар и остали обрасци, могу се преузети са званичног сајта општине Србобран.

Контакт особа за додатне информације је Исидора Јанковић. Контакт тел 021/732-570.