Jan 24, 2021 Last Updated 1:55 PM, Jan 22, 2021

pdf Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2020. годину

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Комисијa за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини
Број: 320-44/19-I
Датум: 28.06.2019. године 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА 2020. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Србобран, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2020. годину, до дана 31.октобра 2019. године.

Потребна документација:

          Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

          Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизуам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, у Србобрану, Трг слободе, бр. 2, канцеларија број 1, или са сајта www.srbobran.rs.

          Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

          Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине Србобран или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2020. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Србобран за 2020. годину, на адресу: Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, у Србобрану, Трг слободе, бр. 4. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

          Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Марија Ћорић, телефон: 021/730-020, локал 138, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или лично у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, у Србобрану, Трг слободе, бр. 4, канцеларија број 1.

          Овај јавни позив објавити у дневном листу “Српски телеграф”, на интернет страници општине Србобран: www.srbobran.rs и огласним таблама месних канцеларија.

Председник Комисије
Ђорђе Дебељачки

 

Службени лист