Jan 18, 2021 Last Updated 7:02 PM, Jan 17, 2021

archive Конкурс за доделу стипендија за студенте са територије општине Србобран за школску 2019/2020 годину

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Србобран
Koмисија за доделу студентских стипендија
Број: 67-82/19-III
Дана: 18.11.2019. године
21480 Србобран, Трг Слободе 2
Тел.:021/730-020; Факс:021/731-079;
E- mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

На  основу  чл. 3.  ст. 3.  Одлуке  о студентским стипендијама (“Службени  лист општине Србобран”, број 23/2017), Комисија за доделу студентских стипендија дана 18.11.2018. године, расписује

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ

 

I

Расписује се конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020 годину.

 

II

Право на стипендију, студент може остварити под следећим условима:

-   да  је  држављанин  Републике  Србије  и  да  има  пребивалиште  на територији општине Србобран,

-  да  уписује први пут било коју годину студија првог степена или студије другог степена на високошколским установама  чији  је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина или јединица локалне самоуправе,

-  да није губио ниједну годину током студија,

-  да је из претходних година школовања (од I-IV разреда средње школе) постигао најмање просечну оцену 4,00 (за студенте прве године студија), односно да је из претходних година студирања постигао најмање просечну оцену 7,00 (за студенте друге и виших година студија и студија другог степена, у даљем тексту: студенти осталих година студија),

-  да већ није корисник стипендије из других државних институција, по било ком основу.

 

III

Право учећа на конкурсу нема студент :

 • који има статус апсолвента,
 • који је у радном односу,
 • који је навршио 26 година живота.

 

IV

Одређује се број стипендија по годинама студија, за сваку од следећих категорија:

 1. За студенте 1. године студија: 25 стипендија;
 2. За студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 7,00 до 7,99: 30 стипендија;
 3. За студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 8,00 до 10,00: 50 стипендија.

Уколико број пријава студената прве године студија и студената осталих година студија са оствареном просечном оценом током студија од 7,00 до 7,99, које испуњавају услове за добијање стипендије, буде мањи од броја стипендија које се додељују за ове категорије, број стипендија за студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 8,00 до 10,00, увећава се за број који недостаје до прописане квоте за ове категорије студената.

Уколико број пријава студената осталих година студија са оствареном просечном оценом током студија од 8,00 до 10,00, које испуњавају услове за добијање стипендија, буде мањи од прописаног броја за ову категорију, за недостајући број додељених стипендија до прописане квоте за ову категорију, увећаће се број стипендија који се додељује студентима прве године, односно број стипендија који се додељује студентима осталих година студија са оствареном просечном оценом током студија од 7,00 до 7,99, уколико на овај начин увећан број стипендија који се додељује студентима прве године, буде већи од броја пријава студената ове категорије.

V

Студент уз попуњени образац пријаве на конкурс (Образац број 1) и Образац ЗУП-1, подноси следећу документацију:

 1. Уверење о држављанству,
 2. Доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља,
 3. Уверење о упису на високошколску установу или о упису на наредну годину студија,
 4. Фотокопију сведочанства о завршеним разредима (I-IV) средње школе са општим успехом (само за студенте који уписују прву годину студија),
 5. Уверење о просечној оцени оствареној током свих претходних година студирања (за кандидате који се уписују на другу и више године студија),
 6. Уверење о оствареном броју ЕСПБ бодова (за кандидате који се уписују на другу и више године студија),
 7. Оверену изјаву два сведока о броју чланова домаћинства (код Јавног бележника),
 8. Изјаву да није корисник стипендије из других државних институција по било ком основу (Образац број 2),
 9. Фотокопију индекса (само за студенте друге и виших година студија) - копија стране индекса са подацима студента и оних страна из којих се види овера уписа за сваку годину студија, у континуитету,
 10. Уверење о укупном приходу домаћинства за период јануар-јун текуће године (за запослене уверење издато од послодавца о просечној заради за период јануар-јун, односно о просечној заради за претходна 3 месеца у односу на месец расписивања Конкурса за доделу студентских стипендија, уколико је запослени радни однос засновао након јуна месеца, а пре расписивања Конкурса, за пензионере Уверење РФонда ПИО, уверење РГЗ Службе за катастра непокретности о висини катастарског прихода, а у случају других прихода-уверење издато од стране надлежног републичког пореског органа).

 

За доказе под редним бројем 1, 2 (потврда о пребивалишту издата од МУП РС) и 10 (Уверење РФонда ПИО, РГЗ Службе за катастар непокретности и надлежног пореског органа), подносилац пријаве може овластити поступајући орган да их прибави - што наводи у Обрасцу ЗУП-1. Доказ за редни број 2 - доказ о пребивалишту за себе и једног од родитеља јесте фотокопија (или очитана) личнa картa. Уколико студент или родитељ не поседује личну карту, доказ за пребивалиште јесте потврда о пријави пребивалишта коју издаје МУП РС, а коју поступајући орган може да прибави по службеној дужности.

VI

Комисија сачињава ранг листу бодовањем, на основу следећих критеријума:

 • Успеха оствареног у претходном школовању,
 • Ефикасности студирања,
 • Социјално-економског статуса породице.

 

VII

Предлог ранг листе се објављује на огласној табли и на званичном сајту општине Србобран.           

Сваки кандидат има право приговора на предлог ранг листе из става 1. овог члана, у року од осам дана од дана њеног објављивања на званичном сајту општине Србобран. Приговор се подноси Општинском већу Србобран. Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Општинско веће доноси одлуку по приговору најкасније у року од 15 дана од истека рока за подношење приговора и утврђује Коначну листу кандидата Коначна листа кандидата се објављује на званичном сајту општине Србобран.

Након спроведеног Конкурса сваки стипендиста дужан је да закључи Уговор о стипендирању са општином Србобран који потписује председник општине Србобран.

VIII

Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном новчаном износу који утврђује Општинско веће за сваку школску годину, за сваку категорију стипендиста из члана 5. Одлуке о студентским стипендијама посебно, а на основу предлога Комисије за доделу студентских стипендија. Износ стипендије за студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом током студија од 8,00 до 10,00, утврђује се у висини од најмање 150%, а највише 200% износа стипендије који се утврђује за студенте 1. године студија и студенте осталих година студија, са оствареном просечном оценом од 7,00 до 7,99, за које категорије се износ стипендије утврђује у јединственом износу.

IX

Приликом конкурисања за стипендију, студент је дужан да о себи или свом статусу да тачне и истините податке. У супротном, обуставиће му се исплата стипендије и биће у обавези да исплаћене износе врати у целости.

X

Конкурс се објављује на веб-сајту општине Србобран и огласној табли.

 

XI

Пријава  за  конкурс, са потребним обрасцима, може се преузети са веб-сајта општине Србобран - www.srbobran.rs, као и у згради Општинске управе, Србобран, Трг Слободе 4, на писарници.

Пријаве  за  доделу  стипендије  по  овом  Конкурсу  достављају  се непосредно Комисији за доделу стипендије са назнаком “Пријава за конкурс за доделу стипендије”, непосредном предајом у згради Општинске управе у Србобрану, Трг Слободе 4, на писарницу, или путем поште на адресу Србобран, Трг Слободе 2.

XII

Конкурс је отворен од 18.11.2019. године до 06.12.2019. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Ближе информације у вези  Конкурса  могу  се  добити  у  Општинској управи Србобран, Одељењу за јавне службе, управу, заједничке послове и људске ресурсе, Трг Слободе 2, соба бр. 5, или на телефон 021/732-570.

 

Председник
Комисије за  доделу стипендије
Наташа Николић
с.р.

Службени лист