Српски  Magyar 

Народна библиотека ускоро споменик културе

Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин у име Републичког завода за заштиту споменика културе, објављује

Ј А В Н И   О Г Л А С

Обавештавају се сопственици непокретности, односно корисници непокретности, као и заинтересовани органи и установе, да је Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин, на основу Закона о културним добрима, припремио предлог Одлуке о утврђивању за споменик културе Куће породице Гавански  - Народне библиотеке у Србобрану, Улица Светог Саве бр. 19, у јавној својини, на катастарској парцели број 2906 К.О. Србобран. Заштићена околина споменика културе обухвата део катастарске парцеле 5873/1 К.О. Србобран испред и у ширини објекта до осовине улице.

На основу члана 48. Закона о културним добрима, сопственици непокретности споменика културе и њене заштићене околине, као и заинтересовани органи и установе имају право да о предлогу Одлуке дају своје мишљење које се у писаној форми доставља Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Петроварадин, на адресу Штросмајерова 22, 21131 Петроварадин. Рок за давање мишљења је 30 дана од дана објављивања овог огласа. Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење дато, а поступак утврђивања за културно добро ће се наставити.

За потребне информације можете се обратити Покрајинском заводу за заштиту споменика културе Петроварадин на телефон 021/431-211.

За све радове на непокретности из става I овог огласа морају се прибавити услови Покрајинског завода за заштиту споменика културе Петроварадин.