Jan 24, 2021 Last Updated 1:55 PM, Jan 22, 2021

документ Оглас: Рани јавни увид у материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора државног пута Iб реда Сомбор-Кикинда

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72 /09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др. закон и 9/20), чл. 37-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр. 32/19)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

у

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА МАЂАРСКОМ (БАЧКИ БРЕГ) – СОМБОР – КУЛА – ВРБАС – СРБОБРАН – БЕЧЕЈ – КИКИНДА – ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ СА РУМУНИЈОМ (НАКОВО)

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) („Службени лист АПВ“, број 54/19), обухваћене су целе катастарске општине у следећим јединицама локалне самоуправе:

  • Град Сомбор: катастарске општине Сомбор 1, Сомбор 2, Кљајићево, Телечка, Бачки Моноштор, Бездан, Колут и Бачки Брег;
  • Општина Кула: катастарске општине Црвенка, Сивац и Кула;
  • Општина Врбас: катастарске општине Врбас-Град и Врбас;
  • Општина Србобран: катастарска општина Србобран;
  • Општина Бечеј: катастарске општине Радичевић и Бечеј;
  • Општина Нови Бечеј: катастарске општине Бочар, Ново Милошево и Нови Бечеј;
  • Град Кикинда: катастарске општине Кикинда и Наково.

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 02.12.2020. године до 16.12.2020. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) биће доступан на увид заинтересованој јавности на:

  • званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs);
  • званичним интернет страницама јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објeкатa, позивају се да дају услове и мишљења од значаја за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) и да исте доставе, у току трајања раног јавног увида, на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута Iб реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково) у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000  Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 16.12.2020. године.

 

ПРЕУЗМИ:

 

Службени лист