Српски  Magyar 

документ ОГЛАС: Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“

У складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), Решења о образовању Комисије за планове општине Србобран, број 02-86/2020-I од 04.11.2020.године и Пословника о раду комисије за планове Скупштине општине Србобран од дана 18.12.2020. године:

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД
У
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“
- МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНИ УВИД -

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“ одржаће се у трајању од 30 дана, од 07. маја 2021. године до 07. јуна 2021. године.

Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“ биће изложен у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, док ће графички део нацрта плана бити изложен и на огласној табли, у ходнику зграде Општинске управе, Трг слободе бр. 4, Србобран.

Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“ биће доступни на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику у просторијама органа Општине Србобран надлежном за послове просторног планирања и урбанизма,

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Србобран (www.srbobran.rs)

Заинтересована правна и физичка лица своје предлоге, примедбе и сугестије на Нацрт Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“ - материјал за јавни увид, израђен од стране ЈП “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, априла 2021. године, бр. Е- 2745, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4, Србобран, у току трајања Јавног увида најкасније до 07.06.2021. године у 14 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересована правна и физичка лица, могу добити у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Србобран, Трг слободе бр. 4, соба бр. 1.

Дана 27. маја 2021. године (четвртак) у Великој сали Општине Србобран од 12:00 до 14:00 часова одржаће се јавна презентација Нацрта Плана детаљне регулације за увођење ДВ110 kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3-ТС Србобран у ТС 110/20 kV „Србобран 2“.

Оглас се објављује на званичном сајту општине Србобран www.srbobran.rs, у дневном листу “Српски телеграф” и на огласној табли, у згради Општинске управе Србобран 07.05.2021. године.

У складу са чланом 65 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), дана 17. јуна 2021. године (четвртак) у Великој сали Општине Србобран са почетком у 12:00 часова одржаће се Јавна седница Комисије за планове Општине Србобран.

 

в.д. Начелник општинске управе Србобран
Данијела Вујачић, дипл. правник