Српски  Magyar 

документ ОГЛАС: Материјал за рани јавни увид -План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљ I

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Општинска управа Србобран
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел. 021/ 730-020, Фаx: 021/ 731-079 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021), члана 37-43 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019) и Решења о образовању Kомисије за Планове од 07.12.2020. године (“Сл. Лист општине Србобран”, бр. 24/2020):

О Г Л А Ш А В А
РАНИ ЈАВНИ УВИД
 У
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за викенд зону у КО Надаљу I
- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД -

Рани јавни увид у План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљу I, израђен од стране Ј.П. “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад, априла 2021. године, бр. Е-2782, одржаће се у трајању од 15 дана, од 20. септембра 2021. године до 04. октобра 2021. године.

План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљу I, биће изложен у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, док ће графички део нацрта плана бити изложен и на огласној табли, у ходнику зграде Општинске управе, Трг слободе бр. 4, Србобран.

План детаљне регулације за викенд зону у КО Надаљу I, биће доступни на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику у просторијама органа Општине Србобран надлежном за послове просторног планирања и урбанизма,

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Србобран (www.srbobran.rs)

Заинтересована правна и физичка лица своје предлоге, примедбе и сугестије на Материјал за Рани јавни увид Плана детаљне регулације у КО Надаљу I, - материјал за Рани јавни увид, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4, Србобран, у току трајања Раног јавног увида најкасније до 04.10.2021. године у 14 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересована правна и физичка лица, могу добити у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Србобран, Трг слободе бр. 4, соба бр. 1.

Оглас се објављује на званичном сајту општине Србобран www.srbobran.rs, у дневном листу “Српски телеграф” и на огласној табли, у згради Општинске управе Србобран 20.09.2021. године.

                                                                                                                                                                      Начелник општинске управе Србобран
Данијела Вујачић, дипл. правник