Српски  Magyar 

archive Оглас за давање на привремено коришћење јавне површине за постављање киоска

На основу члана 13 Одлуке о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама („Сл.лист општине Србобран“ бр. 11/2017, 26/2018 и 4/2019), Елабората о ближим условима и одређивању локација за привремено постављање киоска, монтажних објеката и пултова за продају и излагање на јавним површинама у општини Србобран („Сл.лист Општине Србобран“ бр. 16/2018 и 2/2019), члана 67. Статута општине Србобран („Сл.лист Општине Србобран“ бр. 4/2019), те одлуке Општинског већа о расписивању Конкурса за доделу локација за постављање монтажних објеката-киоска на јавној повришини број 06-32-6/19-II од 19.04.2019. године објављује се:

ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ  КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА-КИОСКА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Расписује се јавни конкурс за доделу локација за постављање монтажних објеката- киоска на јавној површини на следећим локацијама: 

р.бр

површина

      м2

                  адреса

износ ренте

у динарима

гарантни износ

у динарима

1.

5,00

Угао улица Светог Саве и Милоша Црњанског (код државне апотеке) Србобран

7300,00

730,00

2.

6,00

Угао 19.октобра и Пере Сегединца (код „Персу“ Беглук) Србобран

4380,00

438,00

  3.            

6,00

Угао Соње Маринковић и Цара Лазара (код Универекспорта) Србобран

6570,00

657,00

4.

6,00

Доситеја Обрадовића(код Аутобуске станице, објекат  број1 oзначен на скици локације број 2)

8760,00

876,00

5.

9,00

 ТУРИЈА (испред гробља)

6570,00

657,00

6.

8,82

Угао Светог Саве и Карађорђеве Србобран ( објекат  број 5 Карађорђева oзначен на скици локације број 5)

12878,00

1288,00

7.

6,00

Угао Светог Саве и Карађорђеве Србобран  (објекат број 3  Светог Саве oзначен на скици локације број 5)

8760,00

876,00

8.

10,50

Угао Светог Саве и Карађорђеве Србобран ( објекат број  2 Светог Саве oзначен на скици локације број 5 )

15330,00

1533,00

9.

7,00

НАДАЉ (испред гробља)

5110,00

511,00дин.

Локација за постављање монтажних објеката- киоска на јавној површини, даје се на коришћење на пет година.

Право учешћа на Конкурсу за доделу локација (у даљем тексту:Конкурс) имају правна лица и предузетници (у даљем тексту: учесик Конкурса).

Пријаве се подносе искључиво на обрасцима израђеним од стране Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Образац пријаве се преузима у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Трг слободе бр. 4 , канцеларија бр. 1, радним данима од 9.00 до 13.00 часова.

Благовреме су пријаве на конкурс запримњене на писарници Општинске управе Србобран достављене у року. Рок за доставу пријава је 15 дана који почиње 06.05.2019. године и траје до закључно са 20.05.2019. године.

Почетни новчани износ за стицање права на доделу локације утврђује се у годишњем износу накнаде за коришћење јавне површине за одговарајући тип, површину и намену  монтажних објеката-киоска.

Учесник Конкурса  је дужан да уплати гарантни износ за учешће на конкурсу , који износи 10% од почетног новчаног износа за стицање права на доделу локације, на рачун број 840-0000001171804-93 модел 97 позив на број 78-233.

Учеснику Конкурса коме је додељена локација, гарантни износ за учешће на Конкурсу урачунава се у новчани износ за стицање права на доделу локације. Учеснику Конкурса коме  није додељена локација враћа се гарантни износ за учешће на Конкурсу у року од 3 дана правоснажности одлуке Комисије о додели локације.Учеснику конкурса који одустане од коришћења додељене локације, гарантни износ за учешће на Конкурсу се не враћа.

Критеријуми за избор најповољније понуде су:

            - Понуђени новчани износ за стицање права на доделу локација

            - Дужина обављања делатности

            - Број запослених код учесника Конкурса

Комисија сачињава ранг-листу према наведеним критеријумима, на следећи начин:

Учесник Конкурса који понуди највиши новчани износ за стицање права на доделу локације, рангира се на прво место.

У случају да два или више учесника Конкурса понуде идентичан новчани износ за стицање права на доделу локације, примењује се други критеријум који се односи на дужину обављања делатности  и која се рачуна у годинама и месецима обављања делатности, при чему се у обзир узима сваки започети месец обављања делатности.

Ако се и након примене оба критеријума утврди да два или више учесника Конкурса имају идентичне понуде, Комисија додељује локације учеснику Конкурса који има већи број запослених .Предност за добијање локације има лице које у претходном периоду користио локацију која је предмет доделе уз прихватање свих услова из конкурса и прихватање највишег новчаног износа.

            Пријава се подноси Комисији за спровођење Конкурса за доделу локација за привремено постављање монтажних објеката-киоска на јавној површини (у даљем тексту: Комија) путем писарнице Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4,  радним данима од 9.00 до 13.00 часова.

Пријава за Конкурс садржи:

 1. Податке о учеснику Конкурса, ПИБ, Матични број, назив и седиште, а за предузетника име оснивача
 2. Доказ о упису у одговарајући регистар привредних субјеката не старији од 6 месеци
 3. Доказ да је учесник Конкурса измирио потраживања по основу изворних јавних прихода Општинске управе Србобран
 4. Локацију за коју се конкурише:
 • адресу локалитета
 • редни број и диспозиција наведена у табели
 • делатност која се обавља у монтажном објекту-киоску за који се конкурише,као и
 • тип монтажниог објеката- киоска наведен у табели
 1. Доказ о уплати гарантног износа за учешће на Конкурсу
 2. Потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ)
 3. Фотокопију картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање и
 4. Понуђени новчани износ за стицање права на доделу локације, прецизно одређен у динарском износу и достављен уз пријаву.

Пријаве се достављју у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за конкурс (са назнаком локације) по расписаном Јавном конкурсу за постављање монтажних објеката-киоска-не отварати “

Јавно отварање понуда одржаће се у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине дана 22.05.2019. године у 10,00 часова.

О поступку јавног отварања понуда води се записник.

       Комисија по истеку рока за подношење пријава на конкурс, пре њиховог разматрања  утврђује:

 1. Број приспелих пријава
 2. Благовременост пријава

Неблаговремене пријаве враћају се подносиоцу пријаве, са неотвореном понудом.

Непотпуне пријаве, као и све пријаве учесника Конкурса који је конкурисао на више од две локације за које се конкурс расписује одбиће се решењем које се може побијати у оквиру жалбе на одлуку Комисије.

Комисија утврђује коначне резултате Конкурса и доноси одлуку о додели локације, у року од 7 дана од истека рока за достављање понуда, коју објављује на огласној табли Општинске управе Србобран и званичној интернет страници општине Србобран.

Учесник Конкурса има право да Општинском већу општине Србобран уложи приговор на одлуку о додели локације у року од осам дана од дана објављивања одлуке о додели локација на огласној табли и званичној интернет страници општине Србобран.

Уплаћени новчани износ за стицање права на доделу локације, који је Учесник Конкурса дужан да уплати, не урачунава се у износ накнаде за коришћење јавне површине.

Учесник конкурса коме је додељена локација дужан је да понуђени новчани износ за стицање права на доделу локације, уплати у року од осам дана од дана правоснажности одлуке Комисије, а у супротном се доноси одлука о додели локације Учеснику конкурса који је следећи на ранг-листи.

Учесник конкурса коме је додељена локација дужан је да поднесе захтев Општинској управи Србобран, путем писарнице, Трг слободе бр.2 (шалтер сала) за издавање решења којим се одобрава коришћење локације за привремено постављање монтажних објеката-киоска.

Уз захтев за издавање решења је потребно приложити скицу са мерама које дефинишу положај објекта на јавној површини.

Трошкове прикључења на комуналну инфраструктуру, као и прибављање одобрења за постављање монтажних објеката-киоска сноси власник монтажног објекта-киоска.

Учесник конкурса коме је додељена локација дужан је да у року од 30 дана од правоснажности решења Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине о коришћњу локације, постави монтажни објекат-киоск и почне да обавља делатност.

Монтажни објекати- киосци се постављају у складу са условима утврђеним Одлуком о привременом постављању монтажних и других објеката на јавним површинама („Сл.лист општине Србобран“ бр. 11/2017, 26/2018 и  4/2019) и  Елаборатом о ближим условима и одређивању локација за привремено постављање киоска, монтажних објеката и пултова за продају и излагање на јавним површинама у општини Србобран („Сл. лист Општине Србобран“ бр. 16/2018 и 2/2019) 

Саставни део овог огласа су и скице локација број 2 и број 5.

Остала обавештења у вези Конкурса могу се добити, као и извршити  увид у Елаборат о ближим условима о одређивању локација за привремено постављање киоска, монтажних објеката и пултова за продају и излагање на јавним површинама у општини Србобран број Е2663 који је израдио ЈП „Завод за yрбанизам Војводине“ Нови Сад и на који је дата сагласност Општинског већа Решењем бројем 06-74-11/2018-III од 06.08.2018. године измењен Решењем Општинског већа број 06-6-16/2019-III од 25.01.2019. године, радним данима од 09.00 до 13.00 часова у канцеларији бр. 1 Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, Трг слободе бр. 4, канцеларија број 1.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Радивој Парошки

 

ПРЕУЗМИ: