May 21, 2019 Last Updated 1:22 PM, May 20, 2019

Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину

"ДОО “Rubber company” из Србобрана, улица Врбашка бр.16 - захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта постројења за производњу - израду гумених производа на катастарској парцели број 1894/1 КО Србобран у општини Србобран"

Општинска управа Србобран, Одељење за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине на основу члана 20, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта, ДОО “Rubber company” из Србобрана, улица Врбашка бр.16, обратио се овом органу захтевом број 501-1/18-IV-01 од 06. марта 2018. године, у предмету давања сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину Пројекта постројења за производњу - израду гумених производа на катастарској парцели број 1894/1 КО Србобран у општини Србобран.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину Студије сваког радног дана од 09 - 13 часова у просторијама Одељења за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Срборан у Србобрану, Трг слободе бр. 4, канцеларија број 1, као и на службеном сајту Општине Србобран (www.srbobran.rs) и достави своје мишљење у року од 20 дана од дана објављивања овог Обавештења.

Јавна расправа и презентација студије о процени утицаја Пројекта постројења за производњу - израду гумених производа на катастарској парцели број 1894/1 КО Србобран биће одржана 17.04.2018. године, у времену од 10.00 до 11.00 часова у Малој сали општине Србобран.

ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН