Oct 13, 2019 Last Updated 8:37 AM, Oct 12, 2019

Регистрација предузетника путем е-пријаве

Агенција за привредне регистре је 03.01.2018 године увела услугу подношења електронске пријаве за регистрацију предузетника а почетак примене е- регистрације једночланих друштава са ограниченом одговорношћу планиран је за октобар ове године. Могућност подношења електронске пријаве најављена је још 2012. године, ступањем на снагу Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/11, 83/14).

Одредбом члана 11. поменутог закона прописано је да се електронска пријава Агенцији подноси путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о уплати накнаде за регистрацију  а  да се потписивање електронске пријаве и докумената, као и овера електронских докумената, врши у складу са прописима којима се уређује електронски потпис и електронски документ.

            Од законом предвиђене могућности до саме реализације, ипак је прошао дуг временски период у ком се чекало не само на одговарајуће софтверско решење већ пре свега и на доношење читавог сета прописа којима би се омогућила електронска регистрација, а ту се пре свега мисли на доношење и почетак примене одговарајућих  прописа којима се уређује питање електронског потписа и електронског документа.

Дакле, први предуслов за подношење електронске регистрационе пријаве предузетеника Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре је да подносилац поседује електронски потпис, у складу са  Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ("Сл. гласник РС", бр. 94/2017) као и  инсталирани драјвер за читач смарт картица или USB token. 

Одредбом члана 1. став. тачка 20. поменутог закона прописано је да је електронски потпис скуп података у електронском облику који су придружени или логички повезани са другим (потписаним) подацима у електронским облику тако да се електронским потписом потврђује интегритет тих података и идентитет потписника. У складу са чланом 50. став 2. и 3. истог закона квалификовани електронски потпис има дејство својеручног потписа а може да замени и оверу својеручног потписа у складу са посебним законом.

Да би се прибавио квалификовани сертификат за електронски потпис потребно је обратити се једном од квалификованих пружаоца услуга од поверења ( у ранијем закону „сертификационо тело).

Агенција за привредне регистре је корисницима ставила на располагање бесплатну апликацију за електронско потписивање као и детаљно упутсво за коришћење исте, на својоиј интернет страни.

Други предуслов за поношење е-пријаве за регистрацију предузетника је да подносилац има могућност плаћања електронским путем коришћењем Visa или MasterCard платне картице, при чему је Агенција обезбедила одговарајући сервис за чије коришћење је детаљно пружена информација у Tехничком упутству за електронско плаћање накнаде, такође на интернет страни Агенције.

*Поред коришћења електронског потписа за потписивање електронске регистрационе пријаве, исти се користи и за потписивање докумената који могу бити прилози уз електронску пријаву.

Трећи предуслов је да корисник има налог на систему за централизовано пријављивање корисника Агенције за привредне регистре, ради приступа информационом систему. Уколико нема - потребно је да креира налог на порталу за пријављивање корисника Агенције за привредне регистре.

Када се кумулативно стекну напред наведена три услова, пословно способно страно или домаће физичко лице може приступити креирању е-пријаве , подношењу исте, дакле електроснкој регистрацији оснивања предузетника као правне форме која на данашњи дан према сајту Агенције броји 241.973  ентитета у односу на 143.357 привредних друштава.

 

ПРАВИЛА УНОСА ПОДАТАКА У Е-ПРИЈАВУ

На сајту Агенције је објављено видео упутство као и писано детаљно корисничко упутство, које води корисника кроз све фазе попуњавања саме пријаве, плаћања, потписивања и подношења, које ће овде бити представљено у нешто краћој верзији:

 

КРЕИРАЊЕ ЗАХТЕВА

 При попуњавању података о подносиоцу e-пријаве оснивања корисник мора прво определити ко подноси регистрациону пријаву: физичко лице- будући  предузетник у своје име или пуномоћник.

Уколико је изабрана прва опција Подаци о подносиоцу пријаве се преузимају из претходно унетих података о физичком лицу-предузетнику и не могу се променити. У овом случају електронски потписано пуномоћје није обавезан документ и не прилаже се.

Уколико је изабрана друга опција Подаци о подносиоцу пријаве се уписују од стране корисника у део форме који је за то предвиђен. У овом случају електронски потписано пуномоћје је обавезан документ и мора бити приложено уз регистрациону пријаву.[1]       

Поља у самој корисничкој апликацији која морају бити попуњена (која се аутоматски не пресликавају јер су ти подаци већ попуњени приликом попуњавања података на заглављу пријаве) су означена плавом звездицом.

Уколико пропустите да унесете неке од обавезних података нећете моћи да поднесете пријаву, што наводи на закључак да је апликација дизајнирана тако да корисник избегне одређене грешке које могу бити направљене приликом подношења обичне писмене пријаве, јер ту нема софтвера који ће опомињати корисника да је погрешио у нечему.

Нажалост, испуњеност услова за регистрацију у погледу заузетости назива, усклађености пословног имена или у вези са унетом шифром делатности се проверава тек након подношења регистрационе пријаве[2] од стране надлежног регистратора те успешно поднета е-пријава не значи нужно и позитивну одлуку којом се усваја пријава.

Наравно, у будућности треба очекивати унапређење система за подношење е-пријаве у правцу детаљније провере испуњености услова за регистрацију приликом креирања захтева, дакле пре подношења, тако да подносилац правилно и у свему у складу са релевантним прописима[3] попуни саму пријаву тако да иста нема недостатке који би довели до негативне одлуке регистратора.

Подносилац има могућност да преко ове апликације поднесе пријаву за Паушално опорезивање или да поднесе пријаву за ПДВ евидентирање или да обавести Пореску управу да ће вршити исплату личне зараде у складу са Правилником о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 32/09, 70/10, 6/12, 11/16, 100/16) и другим релевантним прописима на основу којих су направљени даљи кораци у правцу имплементације потпуне електронске регистрације, као најефикаснијег начина за обављање процедуре оснивања привредних субјеката.

Такође, уносом података за ПИО фонд корисник у једном кораку врши и пријаву Централном регистру обавезног социјалног осигурања те му се на имејл адресу поред решења о регистрацији предузетеника у ПДФ формату потписаног електронским потписом регистратора доставља и потврда о додели ПИБа и М-А образац.

*Достављње одлуке регистратора код електронске регистрације се врши искључиво у електронској форми а иста одлука је у складу са законом којим се уређује поступак регистрације истовремено и објављена на интернет страни Агенције

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Пријава за регистрацију предузетника  може се поднети само ако физичко лице које жели да се региструје као предузетник није већ регистровано у Регистру привредних субјеката као такво,  ако је плаћена прописана накнада за електронску регистрацију [4]ако буде дигитално потписана квалификованим електронским сертификатом издатим од стране сертификационог тела  на територији Републике Србије и ако је ЈМБГ или Евиденциони број за странца  из електронског потписа подносиоца идентичан са ЈМБГ или ЕБ, који је унет као податак уз групу података Подносилац захтева.

*подразумева се да корисник може и отказати захтев пре подношења, што значи да није ни започео поступак регистрације и у том случају има право на повраћај средстава уколико је извршио уплату електронским путем

 

ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА

Корисник може, у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, након подношења пријаве да  допуни, измени захтев или одустане од поднете пријаве али само до тренутка доношења одлуке регистратора.

*у случају одустанка од већ поднете пријаве, поступак регистрације је покренут и корисник нема право на повраћај уплаћених средстава

 

КРЕИРАЊЕ ПРИЈАВЕ ПО ПРАВУ ПРИОРИТЕТА

Уколико је у поступку регистрације утврђено да нису били испуњени услови за регистрацију те је надлежни регистратор  донео одлуку којом одбацује пријаву али оставља могућност подносиоцу да подношењем нове пријаве отклони утврђене недостатке и плати половину прописане накнаде за регистрацију чиме задржава право приоритета претходно поднете пријаве подносилац може приступити креирању „пријаве за регистрацију предузетника по праву приоритета“

*рок за подношење пријаве по праву приоритета је 30 дана од дана објављивања одлуке регистратора а у складу са одредбом члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привреене регистре

Подаци о подносиоцу захтева и физичком лицу будућем предузетнику се аутоматски преузимају из основног предмета, тако да је кориснику скраћено време уноса новог захтева и олакшано у правцу да треба да попуни само оне податке који у првом покушају нису испуњавали услове за регистрацију.

Питања везана за еРегистрацију оснивања предузетника могу се упутити телефоном на број Инфо центра АПР: (+381) 11 20 23 350, е-мејлом на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

За техничку подршку и помоћ у раду у апликацији система за централизовано пријављивање корисника, обратите се на е-мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

[1] У прилогу е-пријаве поднете од стране пуномоћника МОРА бити пуномоћје којим будући предузетник овлашћује подносиоца за подношење пријаве,

  • у форми електронског документа, потписаног електронским потписом физичког лица у чије име се пријава подноси, или
  • у форми дигитализованог акта чија је истоветност оригиналу потврђена квалификованим електронским печатом или квалификованим електронским потписом јавног бележника,

све у складу са одредбама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

[2]   посебним законом може се условити регистрација или обављање одређене делатности издавањем претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа

[3] Релевантни прописи који се примењују у поступку регистрације у Регистру привредних субјеката су:

  • Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015),
  • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014),
  • Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС“, бр. 42/2016),
  • Одлука о висини накнаде за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 119//2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015 и 42/2016).

[4] Накнада за регистрацију предузетника, на основу регистрационе пријаве која се подноси електронским путем, износи 1.000,00 динара и нижа је у односу на накнаду за подношење писмене пријаве