May 30, 2020 Last Updated 11:33 AM, May 27, 2020

Давање мишљења - План детаљне регулације za израду TS 110/20 кV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 кV водова

У поступку израде Плана детаљне регулације za израду TS 110/20 кV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 кV водова, покренут је поступак за доношење одлуке о потреби израде стратешке процене утицаја предметног Плана на животну средину.

Чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 88/2010) одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.

Чланом 11. Закона наведено је да у припреми одлуке о изради стратешке процене, односно одлуке о неприступању изради стратешке процене, орган надлежан за припрему плана или програма дужан је да, од органа надлежног за послове заштите животне средине и заинтересованих органа и организација затражи мишљење.

С тим у виду, Ваше мишљење, са назнаком опредељејућих разлога за такву одлуку, доставите у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине (преко писарнице Општинске управе), у року од 15 дана од дана пријема овог Захтева.

Службени лист