Aug 14, 2022 Last Updated 10:19 AM, Aug 14, 2022

Одлука о изменама одлуке о општинским административним таксама - таксе

176.

На основу члана 20 став 1 тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број: 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), члана 9 и 10 Закона о финансирању локалне самоуправе  ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн, 125/2014 - усклађени дин. изн, 95/2015 - усклађени дин. изн, 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн, 89/2018 - усклађени дин. изн.  95/2018 - др. Закон, 86/2019 усклађени дин. изн. и 126/2020 усклађени дин. изн.), члана 15 став 1 тачка 13), 40 став 1 тачке 3) и 44) Статута општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 4/2019 и 20/2019) и члана 147 став 2 Пословника Скупштине општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“, број: 11/2019), Скупштина Општине Србобран на 6. седници одржаној 29.12.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

   У Одлуци о општинским административним таксама („Службени лист Општине Србобран“, број: 3/99, 10/2001, 1/2003, 4/2003, 3/2004, 4/2004, 3/2005, 9/2007, 10/2008, 1/2010, 10/2012, 13/2013, 1/2014, 20/2014, 4/2015, 21/2015, 20/2016, 27/2017, 26/2018 и 20/2019), врши се измена и усклађивање Тарифе општинских административних такси.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу  Општине Србобран“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број: 434-6/2020-I
Дана: 29.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Милена Аларгић, с.р.

 

 

ТАРИФА

Износ

 

Тарифни број 1.

 

 

За захтев, молбу и предлог, пријаву или други поднесак из изворне надлежности општине, ако овом Одлуком није другачије прописано

51,00

 

Тарифни број 2.

 

 

За жалбу против решења, закључка или другог акта који доноси Општинска управа у пословима по тарифном броју 1.

124,00

 

Тарифни број 3.

 

 

За сва решења која доноси Општинска управа Србобран за који није прописана посебна општинска административна такса, а из изворне надлежности општине

170,00

 

Тарифни број 4.

 

 

За уверења која издаје Општинска управа Србобран за која није прописана посебна општинска административна такса, а из изворне надлежности општине

149,00

 

За пореска уверења која издаје Општинска управа Србобран

179,00

 

Тарифни број 5.

 

 

За вађење предмета из архиве

367,00

 

Тарифни број 6.

 

 

Административна такса за упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница

523,00

 

Тарифни број 7.

 

 

За достављање извода из МКР, МКВ и МКУ и уверења о држављанству по једном примерку на кућну адресу, на територији општине

215,00

 

За достављање извода из МКР, МКВ и МКУ и уверења о држављанству по једном примерку на кућну адресу, на територији друге  општине у Републици Србији

418,00

 

За венчање нерадним даном (субота, недеља, државни празник) у службеним просторијама

732,00

 

За венчање радним даном  у службеним просторијама

367,00

 

За венчање радним даном ван службених просторија

2.438,00

 

За венчање нерадним даном (субота, недеља, државни празник) ван службених просторија

4.876,00

 

За прикупљање података из МК ради доказивања порекла по једном лицу

367,00

 

Тарифни број 8.

 

 

За излазак на терен и предузимање свих радњи везаних за рад грађевинске инспекције  и инспекције заштите животне средине по пријави или захтву странке за поступке који се не покрећу по службеној дужности

732,00

 

Тарифни број 9.

 

 

За излазак инспектора за заштиту животне средине у циљу утврђивања испуњености услова и захтева према прописима о заштити животне средине за енергетске објекте

2.925,00

 

Тарифни број 10.

 

 

За доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта

1.976,00

 

 

За доношење решења о конверзији права коришћења у право својине на земљишту у јавној својини уз накнаду

3.293,00

 

Тарифни број 11.

 

a)

Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза

961,00

б)

Захтев за обављање испитивања погодности такси возила

961,00

в)

Tакси дозвола за возача

810,00

г)

Идентификациона ветробранска налепница за такси возила

961,00

д)

Кровна ознака

4.250,00

ђ)

За промену података у такси дозволи

435,00

 

Тарифни број 12.

 

 

За издавање информације о локацији:

1.639,00

 

Тарифни број 13.

 

 

За издавање локацијских услова:

 

а)

За изградњу стамбених објеката

 - до 100м2

- од 100 -400м2

- од 400 – 1000м2

 - од 1000м2 - 2000м2

- преко 2000м2

 

1.639,00

2.185,00

3.278,00

6.556,00

8.741,00

б)

За пословне објекте укупне бруто површине:

- до 100м2

- од 100 -400м2

- од 400 – 1000м2

 - од 1000м2 - 2000м2

- преко 2000м2

 

2.185,00

3.278,00

5.463,00

7.648,00

9.834,00

в)

За изградњу помоћних објеката  (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.), ограде, летње кухиње и др.

1.093,00

г)

За изградњу економских објеката:

- објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење домаћих животиња, објекти за складиштење ссточне хране, објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) пушнице, сушнице објекти за смештај пољопривредне  механизације до 500 м2

- објекти за смештај пољопривредне  механизације  преко 500 м2, привредни комплекси (магацини, складишта и остали пратећи објекти у оквиру привредног комплекса)

 

2.185,00

 

6.556,00

д)

Индустријски објекти (производни, складишни и др.) у радним зонама

10.925,00

ђ)

Комунални прикључци и инсталације у објекту

1.639,00

е)

За  линијске инфраструктурне објекте (јавни пут, јавна железничка инфраструктура, нафтовод, продуктовод, гасовод, топловод, телекомуникације, електро-вод, водовод, кланализација , уређење водотока, трафостанице, постављање антенских стубова и сл.)

27.315,00

ж)

Објекти за производњу енергије из обновљивих извора енергије

- електране

- за сопствене потребе

 

27.315,00

2.185,00

з)

За остале објекте

2.185,00

 

Тарифни број 14.

 

а)

Утврђивање водопривредних услова

3.036,00

б)

Издавање водопривредне сагласности

3.036,00

в)

Издавање водопривредне дозволе

5.060,00

 

Тарифни број 15.

 

 

За издавање решења о рушењу објеката

874.00

 

Тарифни број 16.

 

а)

За измену локацијских услова

50% од прописане таксе за издавање локацијских услова

 

Тарифни број 17.

 

 

За оверу урбнистичког пројекта парцелације и препарцелације

1.638,00

 

За оверу урбанистичког пројекта ради спровођења урбанистичких планова

10.925,00

 

За издавање услова у сврху исправке границе парцеле

1.093,00

 

За издавање потврда, уверења, података и мишљења у вези са урбанистичким плановима

1.093,00

 

За издавање потврде и решења по захтевима за етажну поделу објеката

до 4 етажне јединице

преко 4 етажне јединице

 

1.638,00

5.463,00