Jan 18, 2022 Last Updated 10:27 AM, Jan 17, 2022

Обавештење: бирачки списак

На основу члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2009 и 99/2011), Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 и 90/2021) и члана 3. става 2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, број 111/2021), и Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 115/2021),  Општинска управа општине Србобран, издаје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ бирачи у општини Србобран, да се део јединственог бирачког списка (за општину Србобран), за спровођење републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије води у канцеларији број 7 у згради Општинске управе општине Србобран,  у улици Трг слободе  број 2 те ДА МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД И ПРЕДЛАГАТИ ПОСТУПАК УПИСА, ПРОМЕНА (ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ИСПРАВКА) И БРИСАЊА У ДЕЛУ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН.

Увид у бирачки списак грађани могу извршити и електронским путем на званичној интернет страници: https://upit.birackispisak.gov.rs уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

На основу Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије  референдум ће се одржати дана 16. јануара 2022. године.

Право да бира има пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије који има пребивалиште на подручју изборне јединице у којој остварује изборно право.

У бирачки списак се у складу са Законом уписује грађанин који је навршио 18 година живота, који је пословно способан и који има пребивалиште на подручју општине у којој остварује изборно право, а након доношења одлуке о расписивању избора и малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора.

Име и презиме бирача који је припадник националне мањине двојако се уписује: прво ћириличним писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

У бирачки списак се уписује и податак да ће бирач на изборима  гласати према месту боравишта у земљи, односно према боравишту у иностранству. Поред податка да ће бирач на изборима гласати према месту боравишта у земљи, у бирачки списак се уписује и место и адреса његовог боравишта у земљи, као и општина у којој је место његовог боравишта. Упис ових података врши се почев од 01.12.2021. године, а најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (20 дана пре дана избора). Ако најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списак у бирачки списак није уписан податак да ће бирач гласати на предстојећим изборима према месту боравишта у земљи, односно иностранству, бирач може гласати само према месту пребивалишта.

Бирач који има боравиште у иностранству уписује се у бирачки списак према последњем пребивалишту пре одласка у иностранство, односно  последњем пребивалишту једног од његових родитеља, с тим што се у бирачки списак уписују и подаци његовог боравишта у иностранству.

Интерно расељено лице уписује се у бирачки списак према месту у коме је пријављено као интерно расељено лице.

Грађани који се налазе на одслужењу војног рока или на војној вежби уписују се у бирачки списак према последњем пребивалишту.

Сваки грађанин може органу надлежном за вођење бирачког списка поднети захтев за упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју општине у којој је уписан у бирачки списак  или ако неки од података из бирачког списка није правилно уписан.

Уз захтеве се прилажу потребни докази. Захтеви се подносе у седишту Општинске управе општине Србобран, сваког радног дана и суботом од 7 до 15 часова.

Бирача који није уписан у бирачки списак уписује, решењем, у бирачки списак до његовог закључења Општинска управа општине Србобран,  а од његовог закључења па све до 72 часа пре дана избора, решење доноси Министарство.

       

Србобран, 01.12.2021. године

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СРБОБРАН

 

 

Az egységes választói névjegyzékről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/104 és 2011/99 sz.), 14. és 15. szakasza az egységes választói névjegyzékről szóló törvény végrehajtására vonatkozó útasítás (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012/15, 2018/88, 2020/67, 2021/40 és 2021/90 sz.) és a Szerb Köztársaság alkotmányát módosító törvény megerősítése érdekében a köztársasági népszavazás kiírásáról szóló határozat 3. szakasz 2 bekezdése (SZK Hivatalos Közlöny, 2021/115 szám), alapján Szenttamás község Községi Közigazgatási Hivatala közzéteszi a következő

É R T E S I T É S T

ÉRTESÍTIK Szenttamás község választópolgárait, hogy  az egységes választói névjegyzék (Szenttamás községre vonatkozó) a Szerb Köztársaság alkotmányát módosító törvény megerősítése érdekében az alkotmánymódosításról szóló népszavazásra  Szenttamás község Közigazgatási Hivatalának 7 számú irodájában  található a Szabadság tér 2 száma alatt, ahol  BETEKINTÉST NYERHETNEK A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE, ÉS KÉRHETIK AZ ADATOK BEÍRÁSÁT,  MEGVÁLTOZTATÁSÁT, (KIEGÉSZÍTÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, JAVÍTÁSÁT) ÉS TÖRLÉSÉT, a választói névjegyzék Szenttamás községre vonatkozó részében.

A polgárok a személyi szám bevitelével elektronikus úton is betekintést nyerhetnek a választói névjegyzékbe a https://upit.birackispisak.gov.rs hivatalos internetes oldalon.                

A köztársasági népszavazás kihirdetéséről szóló határozat alapján a Szerb Köztársaság alkotmányának megváltoztatásáról szóló törvény megerősítése érdekében a népszavazást 2022. január 16-án tartják.

Szavazati joggal rendelkezik  a Szerb Köztársaság minden nagykorú, cselekvőképes állampolgára,  akinek lakhelye  az adott helyi közösség területén található.                

A törvénynek megfelelően minden 18-ik életévét betöltött, munkaképes állampolgárt, akinek lakóhelye annak a választókerületnek a területén található, amelyben szavazati jogát gyakorolja, fel kell venni a választói névjegyzékbe és a választás kiírásáról szóló határozat meghozatalát követően azokat a  kiskorúakat is, akik szavazati jogot szereznek legkésőbb a választás napján.

A nemzeti kisebbséghez tartozó választópolgár nevét és vezetéknevét kétféleképpen kell beírni: először a szerb nyelv helyesírása szerint cirill betűvel, majd a nemzeti kisebbség nyelvén a megfelelő helyesírás szerint.

A választói névjegyzékbe bekerülnek azok az adatok is, amelyek szerint a választópolgár az országban lévő vagy pedig a külföldi lakóhelye szerint kiván szavazni.  Amellett, hogy a választópolgár az országban lévő lakóhelye szerint fog szavazni, a  választói névjegyzékben az ország területén található lakóhelye és címe, valamint a lakóhelye szerinti község is szerepel.

Az adatok bevitele 2021.12.01-én kezdődött, de legkésőbb a választói névjegyzék összeállítása előtt öt nappal  (20 nappal a választás  előtt). Ha legkésőbb a választói névjegyzék összeállítása előtt öt nappal a választói névjegyzék nem tartalmazza azt az adatot, hogy a választópolgár a soron következő választásokon a lakóhelye szerinti országban vagy külföldön fog szavazni, a választópolgár csak  a lakóhelyén adhatja le szavazatát.

A választói névjegyzékbe bekerülnek, azok a polgárok is, akik ideiglenesen külföldön tartózkodnak, az elutazásuk előtti utolsó lakhely szerint, vagy az egyik szülő utolsó lakhelye szerint azzal, hogy a választói névjegyzékben bejegyzik  külföldi tartózkodási helyét.

A belsőleg széttelepített személyeket  a választói  névjegyzékbe  nyilvántartásba vételük helye szerint jegyzik be.

Azok a polgárok, akik katonai szolgálaton vagy gyakorlaton vannak szintén felkerülnek   a választói listára utolsó lakhelyük szerint.

Minden polgár kérelmezheti az egységes választói névjegyzékbe való bejegyzést, törlést, kiegészítést, módosítást és javítást a választói névjegyzék vezetéséért felelős szervnél, ha ő vagy más polgár nincs bejegyezve  a választói névjegyzékbe, vagy nyilvántartásba vették, de nincs joga szavazni, ha  nem abban a körzetben szavaz, ahol szerepel a névjegyzékben, vagy ha  az adatok egy része helytelen.  A kérelemhez csatolni kell a szükséges bizonyítékokat. A kérelmeket Szenttamás község Községi Közigazgatási Hivatal székhelyén nyújthatják be, minden munkanapon és szombaton is 7-15 óra között.

Azt a választópolgárt, aki  nem szerepel a névjegyzékben  annak  lezárásáig Szenttamás Község Közigazgatási Hivatala  jegyzi be a végzés alapján, a választói névjegyzék lezárása után egészen  72 órával a választás napját megelőzően  pedig  a Minisztérium hozhat  végzést.

 

2021.12.01, Szenttamás

SZENTTAMÁS KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

Службени лист