Српски  Magyar 

folder ОГЛАСИ

pdf ПДР рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада и прихватилишта за псе - захтев за достављање мишљења
pdf Оглас ради давања на привремено коришћење јавних зелених површина-земљиште сенокоса у Општини Србобран за 2017. годину путем лицитације
pdf Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја - "ДММ Тим" доо
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Турији путем прикупљања понуда
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда
pdf Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину
pdf Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини путем прикупљања понуда
pdf Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања - "Rubber Company" doo
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану у улици 9 Југовића број 1а
pdf Јавни увид у нацрт план детаљне регулације система за одводњавање Србобран
pdf Оглас за отуђење непокретности у Србобрану у улици 9 Југовића број 1а
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу, к.п. број 254 и 255
pdf Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације пута у викенд зони Надаљ 1
pdf Рани јавни увид у измене и допуне Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у К.О. Србобран, Надаљ
pdf Оглас за јавну лицитацију за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објекта у државној својини
pdf Захтев за давање сагласности на одлуку о расписивању јавног огласа и Образложење уз Оглас за јавну лицитацију за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објекта у државној својини
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у К.О. Србобран, Турија, Надаљ
pdf Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредне сврхе до привођења намени у К.О. Србобран
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу
pdf Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини у Србобрану
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу
pdf ОГЛАС за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда

Службени лист